Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania Serwisu oraz jego dalszego rozwoju i promocji zgodnie z treścią Polityki Cookies. Uznajemy, że przeglądając stronę i korzystając z udostępnionych usług, wyrażasz na to zgodę.
Regulamin

 

Regulamin Konkursu

„O!Błędne Dyktando”

Warszawa, sierpień 2017

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin z dnia 18.08.2017 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „O!Błędne Dyktando” (zwanym dalej Konkursem”) oraz zasady kwalifikacji do wydarzenia finałowego Konkursu (zwanego dalej „Finałem Konkursu”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Moon Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640),
  przy ul. Mokotowskiej 1, piętro 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000396038, NIP: 7010314063 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495),
  przy ul. Sosnkowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264 (zwana dalej „Sponsorem”).
 4. Na zlecenie Organizatora koordynatorem Konkursu jest Sales and Marketing Support Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Wynalazek 2A/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000255680, NIP:
   5272504415
  (zwana dalej „Koordynatorem”).
 5. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem aplikacji konkursowej (zwanej dalej „Aplikacją”) udostępnianej przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.oblednedyktando.pl (zwanej dalej „Stroną Konkursową”). Organizator zastrzega sobie prawo do promocji Konkursu za pośrednictwem innych niż Strona Konkursowa stron www, z tym jednak zastrzeżeniem, że Aplikacja dostępna będzie bezpośrednio tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej.
 6. Zakres oraz sposób dozwolonego korzystania z Aplikacji i Strony Konkursowej na potrzeby uczestnictwa w Konkursie precyzuje Załącznik nr 2.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny a Korzystanie z Aplikacji i udział w Konkursie będzie się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie (korzystanie z Aplikacji i Strony Konkursowej) jest technicznie możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia
  z dostępem do sieci Internet („Urządzenie”) i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  Uczestnik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 9. Koordynator (tj. Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) jest – na mocy odrębnego Regulaminu – organizatorem Finału Konkursu.

II. Harmonogram Konkursu

 1. Konkurs trwa (okres realizacji Szans) w okresie od dnia 18 września 2017 roku (godz. 9:00) do dnia 15 października 2017 roku (godz. 15:00) (zwanym dalej „Okresem Konkursu”), przy czym Aplikacja i Strona Konkursowa mogą funkcjonować w okresie szerszym niż Okres Konkursu, bez skuteczności jednak dla Konkursu.
 2. Godziny oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Konkursu (Okresu Konkursu) liczone są według czasu polskiego obowiązującego w okresie trwania Konkursu, według serwera obsługującego Stronę Konkursową.
 3. Finał Konkursu, tj. wydarzenie finałowe będące następstwem Konkursu i objęte odrębnym regulaminem, odbędzie się w Warszawie w dniu 28 października 2017 roku (sobota). Szczegółowe dane, w tym adres oraz godzina Finału Konkursu, zostaną przesłane tylko tym Uczestnikom Konkursu, którzy – na mocy Regulaminu – uzyskają prawo (tzn. zakwalifikują się) do uczestnictwa w Finale Konkursu. Szczegółowe dane zostaną przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu.
 4. Wyniki Konkursu (w postaci końcowego Rankingu Indywidualnego i Rankingu Szkolnego), w tym imienna lista Uczestników, którzy uzyskali prawo uczestnictwa w Finale Konkursu (zwane dalej „Wynikami Konkursu”), zostaną ogłoszone do dnia 17 października 2017 roku na Stronie Konkursowej. Uczestnicy, którym przysługiwać będzie prawo do Nagrody oraz Uczestnicy, którzy uzyskają także prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu, otrzymają odrębne powiadomienia o Wynikach Konkursu (wraz ze wskazaniem Wyniku przynależnego danemu Uczestnikowi, jego miejsca w Rankingu Indywidualnym, oraz wynikających z tego – na mocy Regulaminu – prawa do Nagrody czy prawa udziału w Finale Konkursu) przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu, niezwłocznie po ogłoszeniu Wyników Konkursu nie później jednak niż do dnia 17 października 2017 roku.
 5. Organizator – w związku z wykonaniem zapisów pkt. III ust. 22 [dyskwalifikacja] – zastrzega, iż Wyniki Konkursu (końcowy/finalny Ranking Indywidualny oraz Ranking Szkolny) mogą różnić się – na skutek Dyskwalifikacji – od Rankingu Indywidualnego lub Rankingu Szkolnego zaktualizowanych o Wyniki wszystkich Uczestników na koniec Okresu Konkursu.

III. Uczestnicy Konkursu – rejestracja, zgody, dyskwalifikacja.

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wieku – określonym na pierwszy dzień Okresu Konkursu – nie starszym niż 19 (słownie: dziewiętnaście) lat (tj. urodzeni przed 18 września 1998 roku), która dodatkowo – w przypadku małoletności (tj. urodzeni przed 18 września 1999 roku) – uzyskała zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanych dalej „Przedstawicielem Ustawowym”) na uczestnictwo w Konkursie (zwaną dalej „Zgodą”). Wzór Zgody (wraz z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest osobą małoletnia (tj. urodzona przed 18 września 1999 roku) do odbioru wszelkich Nagród w ramach Konkursu uprawnieni są tylko jej Przedstawiciele Ustawowi (osoby fizyczne tożsame z osobami podpisującymi Zgodę) .
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora lub Koordynatora i innych firm współpracujących z Organizatorem, Sponsorem lub Koordynatorem przy organizacji niniejszego Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się
  w Aplikacji (np. przez serwis Facebook) i podania następujących danych w ramach formularza zgłoszeniowego (zwanego „Formularzem”):
  • a) imię (imiona) i nazwisko Uczestnika,
  • b) wiek Uczestnika (w latach, wg stanu na dzień przesłania Formularza),
  • c) miasto zamieszkania Uczestnika,
  • d) aktualny adres e-mail Uczestnika (który będzie wykorzystywany w celach kontaktowych i informacyjnych przez cały Okres Konkursu oraz w czasie późniejszym
   jedynie w przypadkach przewidzianych Regulaminem);
  • e) miasto, w którym Uczestnik uczęszcza do szkoły,
  • f) szkoła, do której Uczestnik (wybór z listy rozwijanej) (zwanych dalej „Szkołami”).
 5. Przesyłając Formularz, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Uczestnik otrzymuje, niezwłocznie po przesłaniu Formularza, drogą elektroniczną – na podany
  w Formularzu adres poczty elektronicznej – potwierdzenie rejestracji dokonanej przez Organizatora (zwanej dalej „Rejestracją”). Rejestracja jest warunkiem niezbędnym dla pełnego
  i skutecznego udziału w Konkursie.
 7. Pojedyncza osoba fizyczna – z zastrzeżeniem obwarowań ust. 1 – może dokonać skutecznej
  i pełnej Rejestracji tylko i wyłącznie jednokrotnie. Osoba fizyczna może zatem brać udział
  w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik. Zabronione jest uczestniczenie
  w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
 8. Wraz z podaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu – na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik będzie proszony o wyrażenie zgody na pobieranie
  i przetwarzanie plików „cookies” (zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 3).
 10. W związku z organizacją przebiegu Konkursu, publikowane będą częściowo zanonimizowane Wyniki Uczestników (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz miastem zamieszkania Uczestnika).
 11. W trakcie Rejestracji, przy wykorzystaniu Formularza, Uczestnik może – niezależnie od zgody opisanej w ust. 8 – wyrazić (dodatkowo) zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  w celach marketingowych.
 12. Zgoda, o której traktuje ust. 11, jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
 13. Brak wyrażenia zgody, o której traktuje ust. 11, lub cofnięcie tej zgody, pozostaje bez pływu na możliwość uczestnictwa Uczestnika w Konkursie oraz na nabywanie praw na mocy Regulaminu.
 14. Uczestnicy, którzy – na podstawie ust. 1 – muszą uzyskać Zgodę, są zobowiązani – w terminie do 25 października 2017 roku – przesłać przedmiotową Zgodę wraz pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu (w treści zgodnej
  z Załącznikiem nr 1). Zgoda (wraz z pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu) może być przesłana w formie skanu na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl) lub złożona osobiście
  u Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 15. Uczestnicy, o których mowa w ust. 14, którzy wyrazili dodatkowo zgodę, o której mowa w ust. 11, dla skutecznego wyrażenia woli w zakresie tej zgody, winni dostarczyć pisemne potwierdzenie przedmiotowej zgody (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1) w trybie opisanym w ust. 14.
  Brak dostarczenia pisemnego potwierdzenia przedmiotowej zgody w terminie opisanym
  w ust. 14, będzie traktowane na równi z cofnięciem przedmiotowej zgody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 16. Ze względów technicznych (harmonogram i ramy czasowe Konkursu) Organizator nie przewiduje przesyłania przez Uczestników do Organizatora jakichkolwiek materiałów (zgód, oświadczeń) – za wyjątkiem opisanym w pkt. VIII [reklamacje] – pocztą tradycyjną i/lub kurierem.
  Niemniej jednak, Uczestnik ma pełne prawo do skorzystania z tych form, z tym jednak zastrzeżeniem, że – na potrzeby skutecznego dostarczenia do Organizatora – przyjmowana jest data wpłynięcia listu/przesyłki do Organizatora.
 17. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 14, powoduje:
  • a) w przypadku Uczestnika, który uzyskał prawo jedynie do Nagrody, utratę prawa do Nagrody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14;
  • b) w przypadku Uczestnika, który uzyskał prawo zarówno do Nagrody jak i prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu, utratę prawa do Nagrody oraz utratę prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 18. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 14 [25 października 2017 roku] rozesłać do Uczestników, których dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 14, mailową informację (na adresy e-mail poczty elektronicznej zgodne z podanymi w Formularzach) w przedmiocie przypomnienia o konieczności złożenia
  – pod rygorem utraty praw do Nagród i/lub uczestnictwa w Finale Konkursu – Zgody wraz
  z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 19. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek Nagrody w ramach Konkursu, Uczestnik będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki – w związku z ust. 1 – nie może być adresem zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. W przypadku uzyskania prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu, każdy Uczestnik będzie zobowiązany do potwierdzenia swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z potwierdzeniem swojej obecności na Finale Konkursu. Potwierdzenia, o których mowa
  w zdaniu poprzednim, mogą mieć formę odpowiedzi na wiadomość e-mail w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu, o której mowa w pkt. II ust. 4, lub być przesłane odrębnie na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), z tym jednak zastrzeżeniem, że wiadomość taka musi być przesłana z adresu e-mail podanego
  w Formularzu (dla celów identyfikacji Uczestnika). Organizator, po wpłynięciu przedmiotowego potwierdzenia, będzie – w odpowiedzi – potwierdzał rezerwację miejsca w Finale Konkursu.
 21. Przesłanie potwierdzenia obecności na Finale Konkursu musi być dokonane nie później, niż do dnia opisanego w ust. 14 (tj. 25 października 2017 roku) pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu. Brak przesłania przedmiotowego potwierdzenia pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika do Nagród.
 22. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadkach opisanych w:
  • a) pkt. III ust. 5 Regulaminu [dane w Formularzu niezgodne ze stanem faktycznym];
  • b) pkt. III ust. 7 Regulaminu [Rejestracja więcej niż jednego Uczestnika];
  • c) ust. od 3 do 7 włącznie Załącznika nr 2 [zabronione wykorzystanie Strony Konkursowej lub Aplikacji].

  (zwanej „Dyskwalifikacją).

 23. Dyskwalifikacja oznacza anulację wszystkich dotychczasowych Wyników danego Uczestnika (uzyskanych w ramach dotychczasowych Szans) oraz nieważność wszelkich kolejnych Szans zrealizowanych przez danego Uczestnika. Dyskwalifikacja oznacza tym samym utratę przez Uczestnika prawa do wszelkich potencjalnych Nagród oraz prawa do udział w Finale Konkursu.
 24. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie Uczestnika z końcowego Rankingu Indywidualnego oraz nieważność jego Wyniku dla końcowego Rankingu Szkolnego.
 25. Niezależnie od momentu zaistnienia podstawy do Dyskwalifikacji, Dyskwalifikacja może nastąpić w każdym późniejszym czasie, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia Wyników Konkursu
  (17 października 2017 roku).
 26. O fakcie Dyskwalifikacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie w trybie opisanym
  w pkt. II ust. 4.
 27. Od Dyskwalifikacji przysługuje reklamacja w trybie przewidzianym w pkt. VIII.

IV. Nagrody – przedmiot, podatek, wady

 1. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsora, są przyznawane – zgodnie z Regulaminem – przez Organizatora.
 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o prawie do konkretnej Nagrody wraz z informacją
  o Wynikach Konkursu za pomocą wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. II ust. 4.
 3. Nagrody są w wyłącznej dyspozycji oraz są dystrybuowane (przekazywane/przesyłane) Uczestnikom i Szkołom tylko i wyłącznie przez Sponsora.
 4. W Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
  • a) za zajęcie 1 miejsca (pozycja nr 1 w Rankingu Indywidualnym):
   PlayStation 4 PRO – wartość 1 699,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
  • b) za zajęcie 2 miejsca (pozycja nr 2 w Rankingu Indywidualnym):
   Deskorolka Manta Smart Balance Viper MSB001 – wartość 799,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
  • c) za zajęcie 3 miejsca (pozycja nr 3 w Rankingu Indywidualnym):
   SmartWatch Samsung SM R3600 – wartość 748,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem złotych 00/100) brutto;
  • d) za zajęcie miejsca od 4 do 5 (pozycje nr 4 i 5 w Rankingu Indywidualnym):
   SmartPhone Samsung Galaxy J3 złoty SM-J320-FN – wartość 599,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
  • e) za zajęcie 6 miejsca (pozycja nr 6 w Rankingu Indywidualnym):
   Czytnik Pocket Book Touch 2 – wartość 379,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
  • f) za zajęcie miejsca od 7 do 10 (pozycje nr 7,8,9 i 10 w Rankingu Indywidualnym):
   Głośnik Huawei White AM08 wraz z Power Bank Plug and Play PP-A48WBL – łączna wartość 249,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto;
  • g) za zajęcie miejsca od 11 do 50 (pozycje od nr 11 do nr 50 w Rankingu Indywidualnym):
   Zestaw urodzinowy FriXion (edycja limitowana) – wartość 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
 5. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych Nagród, przy czym poszczególne Nagrody zastępujące Nagrody zastępowane nie mogą być niższej wartości pieniężnej niż odpowiadające Nagrody zastępowane i muszą być jednocześnie produktami tego samego rodzaju i gatunku.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 4 oraz 5, Nagrody mogą różnić się nieznacznie (pod względem modelu, koloru, wzoru itp.) wobec analogicznych produktów znajdujących się w obrocie handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie oferuje możliwości bezpośredniego nabycia Nagród lub rzeczy podobnych do Nagród w ramach Aplikacji lub Strony Konkursowej.
 8. Do każdej Nagrody o wartości większej niż 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) przypisane jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11 % (słownie: jedenaście procent i jedenaście setnych procenta) wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych (zwane dalej „Świadczeniem Dodatkowym”).
 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 10. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 10 jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od właściwego Uczestnika. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego.
 12. Sponsor zapewnia, że produkty stanowiące Nagrody będę w chwili przekazania Uczestnikom lub wysyłki do Uczestników – zgodnie z najlepszą wiedzą Sponsora – produktami fabrycznie nowymi, produktami pełnowartościowymi i produktami kompletnymi. Nagrody będą posiadały wszelkie niezbędne opisy (w języku polskim), oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie tych produktów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem a – jeżeli do produktu stanowiącego Nagrodę dołączana jest karta gwarancyjna na potrzeby realizacji usługi gwarancji – karty gwarancyjne wypełnione w sposób wystarczający dla potencjalnego skorzystania przez Uczestnika z usługi gwarancji (za wyjątkiem dołączenia dowodu sprzedaży).
 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Nagród spoczywa tylko i wyłącznie na sprzedawcy, od którego Sponsor nabył produkty z przeznaczeniem na Nagrody. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa tylko i wyłącznie na podmiocie wskazanym
  w treści gwarancji jako gwarant zgodnie z treścią gwarancji. Uczestnik, który odebrał Nagrodę, będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z powyższych tytułów tylko i wyłącznie bezpośrednio od wyżej zdefiniowanych sprzedawcy lub gwaranta.
 14. Sponsor zobowiązuje się – w przypadkach określonych w ust. 13 – do udzielenia Uczestnikowi wszelkich informacji będących w posiadaniu Sponsora a niezbędnych do egzekucji roszczeń Uczestnika z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zakresie odebranych Nagród.
 15. Zastrzeżenia z ust. 12-14 nie wyłączają odpowiedzialności Sponsora wobec Uczestnika
  w zakresie przekazanych Nagród z pozostałych tytułów prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 16. Organizator, Sponsor lub Koordynator w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie pokrywają (finansują) ani nie zwracają (refinansują) jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie lub Finale Konkursu, w szczególności nie pokrywają ani nie zwracają kosztów podróży, noclegów czy wyżywienia związanego z prawem do uczestnictwa w Finale Konkursu.
 17. Na podstawie końcowego Rankingu Szkolnego przyznawane będą Szkołom nagrody w postaci wyprawek szkolnych (zwanych dalej „Nagrodami Dla Szkół”).
 18. Każda Nagroda Dla Szkoły zawiera: plecak, długopis Frixion, zeszyt Pukka Flexpad A5 – łączna wartość […] zł (słownie: …) brutto.
 19. Nagrody Dla Szkoły będą przyznane (po jednej) dla każdej Szkoły zajmującej miejsce od 1. do 100. (włącznie) w końcowym Rankingu Szkolnym.
 20. Zapisy ust. 5, 6, 12, 13, 14 oraz 15 stosuje się odpowiednio do Nagród Dla Szkół.

V. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek

 1. W informacji e-mailowej przesłanej Uczestnikowi, o której mowa w pkt. II ust. 4, Organizator zwróci się z prośbą – do Uczestnika, który uzyskał prawo tylko do Nagrody – o podanie pełnego adresu dostawy Nagrody wraz pozostałymi danymi kontaktowymi (np. numer telefonu). Brak podania ww. danych drogą e-mailową – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – w terminie do dnia 25 października 2017 roku, lub podanie danych niezgodnych z obwarowaniami wynikającymi
  z pkt. III ust. 19, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 2. W przypadku Uczestników, którzy – prócz prawa do Nagrody – uzyskali prawo do Uczestnictwa
  w Finale Konkursu, Nagrody będą wręczane podczas Finału Konkursu. W przypadku nieobecności na Finale Konkursu lub niemożności odebrania Nagrody na Finale Konkursu, Organizator zwróci się do Uczestnika, niezwłocznie po Finale Konkursu, w trybie przewidzianym w ust. 1, o podanie danych, o których mowa w ust. 1, przy czym termin, o którym mowa w ust. 1 ulega w takim przypadku prolongacie do dnia 6 listopada 2017 roku.
 3. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostarczaniem Nagród leżące wyłącznie po stronie Uczestnika (np. podanie błędnego lub niekompletnego adresu dostawy).
 4. Nagrody będą wysyłane przez Sponsora niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa
  w ust. 1 lub ust. 2, nie wcześniej jednak niż przed dniem 26 października 2017 roku.
 5. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 31 grudnia 2017 roku, za wyjątkiem przewidzianym w zdaniu kolejnym, prawo własności do Nagrody pozostaje przy Sponsorze. Przedmiotowy termin ulega stosownemu przedłużeniu w przypadku niedochowania przez Organizatora i/lub Sponsora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 6. Sponsor zastrzega sobie swobodny wybór usługodawcy w zakresie dostarczania Nagród spośród podmiotów działających w odpowiadającej branży oficjalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszelkie koszty dystrybucji Nagród (pakowanie, koszty wysyłki, ubezpieczenie) pokrywa Sponsor.
 8. Nagrody Dla Szkół będą wysyłane przez Sponsora na adresy Szkół potwierdzone bezpośrednio
  z osobami reprezentującymi Szkoły niezwłocznie po przedmiotowym potwierdzeniu adresów, nie wcześniej jednak niż przed dniem 26 października 2017 roku.
 9. Zapisy ust. 5, 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio do Nagród Dla Szkół.

VI. Konkurs – zasady i przebieg

 1. Konkurs przeprowadzany będzie jedynie w Okresie Konkursu za pośrednictwem Aplikacji udostępnianej na Stronie Konkursowej.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie, prócz zobowiązań określonych w pkt III, jest zapoznanie się
  z tekstem niniejszego Regulaminu dostępnym na Stronie Konkursowej oraz jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na Stronie Konkursowej i/lub Aplikacji lub – w przypadku Uczestników małoletnich – poprzez treść oświadczenia stanowiącego treść Załącznika nr 1.
 3. Jednorazowy udział w Konkursie (zwany „Szansą”) polega na rozwiązaniu przez Uczestnika wylosowanej części dyktanda konkursowego (zwanej dalej „Dyktandem”) oraz quizu (zwanego dalej „Quizem”). Rozwiązanie Dyktanda oraz Quizu są realizowane (a rozwiązania przesyłane do Organizatora) tylko i wyłącznie w ramach – i za pośrednictwem – działania Aplikacji.
 4. Uczestnik – każdorazowo w ramach 1 (słownie: jednej) Szansy – ma za zadnie rozwiązać Dyktando w postaci 3 (słownie: trzech) akapitów wylosowanych z kompletnej treści dyktanda konkursowego oraz rozwiązać Quiz poprzez odpowiedź na 15 (słownie: piętnaście) wylosowanych pytań testowych. Pytania testowe obejmują tematykę zasad ortografii, interpunkcji, stylistyki. Na każde pytanie testowe przypadają 3 (słownie: trzy) rozwiązania/odpowiedzi, przy czym jedno i tylko jedno jest w pełni prawidłowe.
 5. Aplikacja umożliwia – w trakcie trwania Szansy – swobodny powrót do wcześniejszy pytań testowych oraz zmianę odpowiedzi, a także wprowadzanie zmian w rozwiązaniu Dyktanda. Po wysłaniu rozwiązania Dyktanda i Quizu brak jest możliwości korekty rozwiązania Dyktanda oraz Quizu.
 6. Każdy Uczestnik – z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu – ma prawo, w dowolnym momencie w Okresie Konkursu, do trzykrotnego skorzystania z Szansy (udziału w Konkursie). Identyfikacją Uczestnika – na potrzeby systemu losującego – jest adres e-mail podany
  w Formularzu.
 7. Dla każdego konkretnego Uczestnika Aplikacja – przy każdej kolejnej Szansie – losuje treść Dyktanda oraz pytania testowe w ramach Quizu w taki sposób, że każdorazowy Uczestnik
  w każdej kolejnej Szansie otrzymuje różne od wcześniej wylosowanych akapity treści całościowego dyktanda konkursowego i pytania testowe. Nie jest możliwym – przy poprawnym działaniu Aplikacji – aby dowolny Uczestnik, w ramach realizacji Szans, otrzymał powtórnie dowolny akapit treści całościowego dyktanda konkursowego lub otrzymał powtórnie dowolne pytanie testowe.
 8. Każda Szansa – po przesłaniu rozwiązania Dyktanda i Quizu – generuje, w sposób przewidziany w ust. 11 liczbę punktów (zwaną „Wynikiem”) uzyskaną przez danego Uczestnika podczas danej Szansy. Wyniki wszystkich Uczestników, z zastrzeżeniem pkt. III ust. 23-25, są agregowane
  w postaci rankingów: Ranking Indywidualny oraz Ranking Szkolny
  (zwanych odpowiednio: „Rankingiem Indywidualnym” oraz „Rankingiem Szkolnym”).
 9. Ranking Indywidualny stanowią zebrane Wyniki wszystkich Uczestników (z zastrzeżeniem pkt. III ust. 23-25) posegregowane po indeksach Uczestników (adresy e-mail) wg wartości
  punktów (Wyników) w sposób malejący.
 10. Ranking Szkolny stanowią Wyniki zebrane jak w przypadku Rankingu Indywidualnego zagregowane i posegregowane po indeksach szkół, o których mowa w pkt. III ust. 4 lit. f, wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący. Ranking Szkolny znajduje zastosowanie
  – w swej treści końcowej wynikającej z Konkursu – w zakresie nagród dla Szkół oraz –
  w swej treści końcowej wynikającej z Finału Konkursu – podczas Finału Konkursu zgodnie
  z odrębnych regulaminem przynależnym Finałowi Konkursu.
 11. Każdorazowy Wynik Uczestnika obliczany jest w oparciu o kalkulację punktów przyznawanych Uczestnikowi (w kolejnych każdorazowych Szansach) na podstawie:
  • a) poprawności rozwiązania Dyktanda i Quizu,
  • b) czasu rozwiązania Dyktanda i Quizu,
  • c) wykorzystanych podpowiedzi (zwiększających poziom wykorzystanego czasu),
  ​​i przeliczana automatycznie przez Aplikację.
 12. Szczegółowy tryb przeliczania automatycznego punktów, o którym mowa w ust. 11, będzie dostępny do wglądu w formie papierowej w Okresie Konkursu i w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po Okresie Konkursu w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) a dodatkowo w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Okresu Konkursu, będzie on wysyłany – na każde żądanie Uczestnika – w drodze poczty elektronicznej na adres
  e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.
 13. Prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu, z zastrzeżeniem pkt. III ust. 17 oraz ust. 23, otrzymuje 300 (słownie: trzystu) najwyżej sklasyfikowanych wg Rankingu Indywidualnego Uczestników wg stanu Rankingu Indywidualnego na moment ogłoszenia Wyników Konkursu.
 14. Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymają prawo uczestnictwa w Finale Konkursu, stawiają się na Finale Konkursu na własny koszt i ryzyko.
 15. W przypadku niedochowania przez część Uczestników warunku, o którym mowa w pkt. III ust. 17 [obowiązek przesłania Zgody wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu] lub też warunku, o którym mowa w pkt. III ust. 21 [potwierdzenie uczestnictwa w Finale Konkursu], tj. w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w ramach Finału Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału
  w Finale Konkursu pozostałych – aniżeli wynikających z ust. 13 – Uczestników, z tym jednak zastrzeżeniem, że kolejność wysyłki zaproszeń (kontaktu) będzie wynikała z kolejności Uczestników w aktualnym Rankingu Indywidualnym oraz z zastrzeżeniem, że sumaryczna liczba Uczestników, która będzie brała udział w Finale Konkursu, nie może przekroczyć wolumenu opisanego w ust. 13.
 16. Skorzystanie przez Organizatora z możliwości realizacji zaproszeń, o których traktuje ust. 15,
  w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie wpływa na możliwość udziału w Finale Konkursu tych Uczestników, którzy otrzymali prawo do udziału w Konkursie na mocy ust. 13 i wywiązali się z pozostałych obowiązków wynikających z Regulaminu (w szczególności z obowiązku wynikającego z pkt. III ust. 17 i/lub ust. 21).
 17. Organizator Finału Konkursu (Sales and Marketing Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-677, przy ul. Wynalazek 2A/28) zastrzega, że – na mocy odrębnego Regulaminu Finału Konkursu – mogą być nałożone na Uczestników odrębne od zawartych w niniejszym Regulaminie zobowiązania (np. w zakresie zgód opiekunów prawnych Uczestnika) sankcjonujące udział Uczestników w Finale Konkursu. Warunki, o których mowa w ust. 13 oraz
  w pkt. III ust. 17 lub pkt. III ust. 21, są zatem warunkami koniecznymi, lecz mogą okazać się warunkami niewystarczającymi, dla udziału Uczestnika w Finale Konkursu.
 18. Użytkownik oświadcza, że będzie uczestniczył w Konkursie (rozwiązywał Dyktando i Quiz) używając wyłącznie swojej wiedzy, w szczególności nie będzie korzystał ze słowników ortograficznych zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i dostępnych w trybie online.
  W związku z powyższym, każdorazowa próba włączenia innej karty w trakcie Szansy będzie przerywała Szansę a Wynik uzyskany w trakcie danej Szansy nie będzie skutkował w Konkursie. Przerwana w powyższym trybie Szansa będzie – na potrzeby ilości Szans przynależnej każdemu Uczestnikowi – kwalifikowana jako Szansa zrealizowana.
 19. Uczestnik w każdej Szansie będzie mógł skorzystać z tzw. „Podpowiedzi Frixiona” [ikona długopisu – po kliknięciu pokazuje opis odpowiadającej zasady ortograficznej].
  Skorzystanie z „Podpowiedzi Frixiona” wpływa na Wynik w sposób określony w pkt. VI ust. 12.
 20. Po każdej zrealizowanej Szansie Uczestnik dostaje drogą e-mailową (na adres e-mail zgodny
  z Formularzem) swój Wynik, rezultat Dyktanda i Quizu oraz poprawne rozwiązania pytań testowych.
 21. Każda kolejna Szansa (udział w Konkursie) w przypadku uzyskania wyższego Wyniku niż
  w Szansach wcześniejszych (poprzednich) aktualizuje Wynik Uczestnika. Każda kolejna Szansa w przypadku uzyskania Wyniku niższego lub równego którejkolwiek z Szans wcześniejszych nie wpływa na dotychczas uzyskany przez Uczestnika Wynik.
 22. Uczestnik, w związku w wykonaniem postanowienia Załącznika nr 4 ust. 3, wszystkie swoje Szanse realizuje na rzecz tylko i wyłącznie jednej Szkoły.
 23. Kompletna treść dyktanda konkursowego (z której pochodzą Dyktanda dedykowane konkretnym Uczestnikom) oraz całość puli pytań testowych (składających się na poszczególne Quizy) jest przechowywana przez Organizatora i nie udostępniania osobom trzecim do końca Okresu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania w ramach Strony Konkursowej pełnego tekstu dyktanda konkursowego (wraz z rozwiązaniami) oraz wszystkich pytań testowych (wraz ze wskazaniem odpowiedzi prawidłowych) w dowolnym czasie po upływie Okresu Konkursu.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Moon Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, piętro 12, 00-640 Warszawa.
 2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz wpływ tego przetwarzania na uczestnictwo Uczestników w Konkursie oraz uzyskanie i zachowanie praw wynikających
  z Regulaminu precyzuje Załącznik nr 4.

VIII. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
  z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w okresie do 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu (jeżeli dotyczy), adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja O!Błędne Dyktando” lub listownie na adres Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja O!Błędne Dyktando”
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres podany w Formularzu, jeżeli dotyczy) lub listownie na podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego.

IX. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega – z przyczyn technicznego charakteru Aplikacji i Strony Konkursowej i ich funkcjonowania w środowisku wirtualnym – występowanie przerw lub zakłóceń w zakresie udostępniania Strony Konkursowej lub Aplikacji, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora. O każdej przyczynie ww. przerw lub zakłóceń Organizator będzie informował na Stronie Konkursowej zawczasu bez zbędnej zwłoki wraz z podaniem szacowanego terminu ustania przerw lub zakłóceń.
 3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające
  z przyczyn niezależnych od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu wymaganych starań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Konkursowej lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. błędy związane z niekompatybilnością przeglądarki internetowej) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych itd.).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Konkursowej lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie (lub braku możliwości realizacji którejkolwiek z Szans) w przypadku braku kompatybilności Urządzenia, o czym traktuje Załącznik nr 2 ust. 8.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie (lub braku możliwości realizacji którejkolwiek z Szans) w przypadku problemów technicznych
  z plikami „cookies” po stronie Urządzenia, o których traktuje Załącznik nr 3, w szczególności
  w przypadku braku zgody, o której mowa w Załączniku nr 3 ust. 8.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Okres Konkursu oraz przez 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 2009 roku
  o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami)..
 3. Załączniki (wymienione w pkt. XI) stanowią integralną część Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie Konkursu, przy czym Regulamin zmieniony obowiązywać będzie nie wcześniej niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej a wszyscy Uczestnicy, którzy na dzień publikacji zmienionego Regulaminu dokonali już Rejestracji, otrzymają treść zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczna na adres e-mail wskazany
  w Formularzu niezwłocznie po jego publikacji na Stronie Konkursowej.
 6. Zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania wobec uczestnictwa w Konkursie (Szans zrealizowanych) mającego miejsce przed dniem jego wejścia w życie.

XI. Załączniki

 1. Załączniki, wymienione w ust. 3, stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Definicje pojęć zastosowane w zasadniczej części Regulaminu, mają zastosowanie także
  w odniesieniu do Załączników. Numeracja stron Regulaminu obejmuje Załączniki.
 3. Załącznikami do Regulaminu (zwanymi „Załącznikami”) są:

 

 

 

 

Regulamin Finału Konkursu

„O!Błędne Dyktando”

Warszawa, sierpień 2017

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin z dnia 18.09.2017 (zwany dalej „Regulaminem Finału”) określa zasady, zakres
  i warunki uczestnictwa w finale konkursu „O!Błędne Dyktando” (zwanym dalej Finałem Konkursu”) oraz w zajęciach i konkursach w jego ramach realizowanych. Finał Konkursu jest wydarzeniem finałowym będącym następstwem (zwieńczeniem) konkursu
  on-line „O!Błędne Dyktando” (zwanego dalej „Konkursem”) objętego regulaminem
  (zwanym dalej „Regulaminem”) odrębnym.
 2. Organizatorem Finału Konkursu jest Sales and Marketing Support Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie (02-677), przy ul. Wynalazek 2A/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000255680, NIP:
   5272504415 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495),
  przy ul. Sosnkowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264 (zwana dalej „Sponsorem”).
 4. Udział w Finale Konkursie jest dobrowolny i będzie się odbywać wyłącznie na zasadach
  i w zakresie wskazanym w Regulaminie Finału.

II. Uczestnicy Konkursu – podmiot, zgody, dyskwalifikacja

 1. Uczestnikiem Finału Konkursu (zwanym dalej „Finalistą”) mogą być jedynie osoby, które
  – w wyniku uczestnictwa w Konkursie – uzyskały i zachowały – na dzień Finału Konkursu – prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu oraz w stosunku do których – zgodnie z Regulaminem – organizator Konkursu potwierdził rezerwację miejsca w Finale Konkursu.
 2. W Finale Konkursu, w charakterze gości, mogą brać udział osoby towarzyszące Finalistom oraz zaproszeni przez Organizatora goście (m. in. przedstawiciele szkół występujących
  w Rankingu Szkolnym [zwanych dalej „Szkołami”]) (zwane łącznie dalej „Osobami Towarzyszącymi”).
 3. Finaliści oraz Osoby Towarzyszące przybywają na Finał Konkursu na własny koszt
  i własne ryzyko.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości przybyłych na Finał Konkursu Finalistów (dla celów weryfikacji prawa uczestnictwa i przygotowania Rankingów) oraz do rejestracji obecności Osób Towarzyszących (dla celów potwierdzenia zgód i ze względów bezpieczeństwa).
 5. Finaliści oraz Osoby Towarzyszące – z uwzględnieniem ustępów kolejnych – będą proszeni
  o potwierdzenie (w formie pisemnego oświadczenia) zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu Finału. Wzór stosowanego oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 (dot. małoletnich) oraz Załącznik nr 2 (dot. pełnoletnich).
 6. Finalista – z uwzględnieniem ustępów kolejnych – w celu pełnego i skutecznego uczestnictwa
  w Finale Konkursu będzie proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Finału Konkursu. Szczegóły przetwarzania danych osobowych precyzuje Załącznik nr 4.
 7. Wzór zgody, o której traktuje ust. 6, zawarty jest Załączniku nr 1 (dot. małoletnich) oraz Załącznik nr 2 (dot. pełnoletnich).
 8. Finaliści oraz Osoby Towarzyszące będą proszeni – przed rozpoczęciem Finału Konkursu –
  o wyrażenie zgody na wielokrotne nieodpłatne rozpowszechnianie (publikowanie) wizerunku (utrwalonego za pośrednictwem zdjęć oraz materiału audio-wideo rejestrowanych podczas Finału Konkursu) w ramach dokumentacji i promocji przebiegu Finału Konkursu organizowanego przez Organizatora. Rozpowszechnianie będzie miało charakter publikacji bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem Internetu, nadawców telewizyjnych, sieci telekomunikacyjnych i w formie papierowej.
 9. Wzór zgód, o których traktuje ust. 8, zawarty jest w Załączniku nr 1 (dot. małoletnich) oraz Załączniku nr 2 (dot. pełnoletnich)..
 10. Finalista lub Osoba Towarzysząca – w przypadku małoletności (tj. urodzeni przed 28 października 1999 roku) – jest zobowiązany, przedstawić Organizatorowi zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanych dalej „Przedstawicielem Ustawowym”) na uczestnictwo
  w Finale Konkursie wraz ze zgodą, o której mowa w ust. 6 (dotyczy jedynie Finalistów) oraz ust. 8 (dotyczy zarówno Finalistów jak i Osób Towarzyszących).
 11. Wzór zgód, o których traktuje ust. 10, stanowi Załącznik nr 1.
 12. Finaliści oraz Osoby Towarzyszące, mogą – w terminie do dnia Finału Konkursu – przesłać właściwe dla nich zgody (wynikające z ust. 5/ust. 6/ust. 8/ust. 10) w formie skanu na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl). Zgody te mogą być także złożone w czasie Finału Konkursu, niezwłocznie po jego rozpoczęciu, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Dyktanda.
 13. Niedopełnienie wymagania:
  • a) o który mowa – w stosunku do pełnoletnich Finalistów – w ust. 6 i 8, lub
  • b) o którym mowa – w stosunku do małoletnich Finalistów – w ust. 10, lub
  • c) o którym mowa – w stosunku do pełnoletnich Osób Towarzyszących – w ust. 8, lub
  • d) o którym mowa – w stosunku do małoletnich Osób Towarzyszących – w ust. 10

  powoduje, w przypadku Finalistów, utratę prawa Finalisty do uczestnictwa w Finale Konkursu
  (i w Dyktandzie), w przypadku Osób Towarzyszących utratę prawa Osoby Towarzyszącej do uczestnictwa w Finale Konkursu.

 14. Brak potwierdzenia (w formie pisemnego oświadczenia) zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu Finału przez Finalistę lub Osobę Towarzyszącą, o czym traktuje ust. 5, przynosi skutek jak w ust. 13.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z Finału Konkursu tych osób, które utraciły – na mocy ust. 13 lub ust. 14 – prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu.
 16. W związku z organizacją Finału Konkursu, publikowane będą częściowo zanonimizowane Wyniki Finalistów (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz miastem zamieszkania Finalisty).
 17. Z uczestnictwa w Finale Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora lub Koordynatora i innych firm współpracujących z Organizatorem, Sponsorem lub Koordynatorem przy organizacji niniejszego Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 18. Finaliści oraz Osoby Towarzyszące zobowiązani są do:
  • a) zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
   w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu Finału;
  • b) stosowania się do poleceń Organizatora lub służb porządkowych.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Finału Konkursu wszelkich osób, które
  w swobodnej ocenie Organizatora:
  • a) zagrażają bezpieczeństwu innych;
  • b) zakłócają porządek i naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  • c) naruszają zasady kultury osobistej;
  • d) utrudniają uczestnictwo w Finale Konkursu innym Finalistom.
 20. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w Finale Konkursu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 21. Finalista oświadcza, że będzie rozwiązywał Dyktando używając wyłącznie swojej wiedzy,
  w szczególności nie będzie korzystał z jakichkolwiek słowników ortograficznych, innych pomocy naukowych, dostępu do sieci Internet, pomocy innych osób itp. itd.
 22. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni przed Finałem Konkursu rozesłać do Finalistów, których dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 10, mailową informację (na adresy e-mail poczty elektronicznej zgodne z podanymi dla celów Konkursu) w przedmiocie przypomnienia o konieczności złożenia – pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa
  w Finale Konkursu – zgody.
 23. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek Nagrody w ramach Finału Konkursu, Finalista będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki nie może być adresem zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 24. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Finalisty w przypadku złamania bądź niewywiązania się Finalisty z następujących zapisów Regulaminu:
  • a) pkt II ust. 12 [brak wymaganych zgód];
  • Załącznik nr 4 ust. 5 [cofnięcie zgody na przetwarzanie danych]
  • pkt II ust. 18-20 [niewłaściwe zachowanie];
  • pkt II ust. 21 [niedozwolona pomoc]
  • pkt V ust. 12 i 22 [niedozwolone przybory]

  (zwanej „Dyskwalifikacją”).

 25. Dyskwalifikacja oznacza anulację Wyniku danego Finalisty w ramach Dyktanda. Dyskwalifikacja oznacza tym samym utratę przez Finalistę prawa do wszelkich potencjalnych Nagród wynikających z Finału Konkursu.
 26. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie Finalisty z Rankingu Indywidualnego oraz nieważność jego Wyniku dla Rankingu Szkolnego.
 27. Od Dyskwalifikacji przysługuje reklamacja w trybie przewidzianym w pkt. VII.

III. Nagrody – przedmiot, podatek, wady

 1. Spośród Finalistów wyłoniony zostanie „O!Błędny Mistrz Ortografii” (najwyższa pozycja w Rankingu Indywidualnym) oraz – wg dalszej kolejności w Rankingu Indywidualnym – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX „O!Błędny Wicemistrz Ortografii”.
 2. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsora, są przyznawane – na mocy Regulaminu – przez Organizatora.
 3. Nagrody (w ramach Rankingu Indywidualnego) będą przyznawane – podobnie jak tytuły, o których mowa w ust. 1 – równolegle w dwóch kategoriach wiekowych:
  • do lat 12 (do lat 11 włącznie);
  • od lat 12 (od lat 12 włącznie);
  zwanych dalej „Kategoriami Wiekowymi”.
 4. Przynależność Finalisty do Kategorii Wiekowej będzie ustalana wg wieku Finalistów na dzień Finału Konkursu.
 5. W każdej Kategorii Wiekowej przyznane zostaną Nagrody dla 10 (słownie: dziesięciu) najlepszych Finalistów (uzyskujących najwyższe miejsce w Rankingu Indywidualnym w ramach swojej Kategorii Wiekowej).
 6. Finaliści zostaną poinformowani o prawie do konkretnej Nagrody wraz z podaniem pełnego Rankingu Indywidualnego do końca trwania Finału Konkursu.
 7. Nagrody są w wyłącznej dyspozycji oraz są dystrybuowane (przekazywane/przesyłane) Finalistom tylko i wyłącznie przez Sponsora.
 8. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
  • a) za zajęcie 1 miejsca (pozycja nr 1 w Rankingu Indywidualnym w danej Kategorii Wiekowej):
   Dron Yuneac Breeze 4K – wartość 1 649,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto;
  • b) za zajęcie 2 miejsca (pozycja nr 2 w Rankingu Indywidualnym w danej Kategorii Wiekowej):
   SmartWatch Samsung SM R3600 – wartość 748,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem złotych 00/100) brutto;
  • c) za zajęcie 3 miejsca (pozycja nr 3 w Rankingu Indywidualnym w danej Kategorii Wiekowej):
   Tablet Galaxy Tab E 9,6 SMT560 (biały) – wartość 668,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto;
  • d) za zajęcie miejsca od 4 do 5 (pozycje nr 4 i 5 w Rankingu Indywidualnym w danej Kategorii Wiekowej):
   SmartPhone Samsung Galaxy J3 złoty SM-j320-FN – wartość 599,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
  • e) za zajęcie miejsca od 6 do 10 (pozycje nr 6, 7,8,9 i 10 w Rankingu Indywidualnym w danej Kategorii Wiekowej):
   Power Bank Plug and Play PP-A48WBL + słuchawki Plug and Play PP-HP-3002 – łączna wartość 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

  Pozostali uczestnicy Finału Konkursu (Finaliści) otrzymają jednakowe zestawy, w skład których każdorazowo wchodzą: kolekcjonerski kubek PILOT/PUKKA, markery Jumbo – Pukka Fun, kołozeszyt Pukka A4 Jotta Confetti, FriXion Ball – łączna wartość zestawu 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

 9. Nagrody dla najlepszych Szkół – w postaci wyprawek szkolnych (zwane dalej „Nagrodami Dla Szkół”) – zostaną przyznane – na podstawie Rankingu Szkolnego – po jednej dla każdej Szkoły zajmującej w Rankingu Szkolnym miejsce od 1. do 100. (włącznie).
 10. Każda Nagroda Dla Szkoły zawiera: plecak, długopis Frixion, zeszyt Pukka Flexpad A5 – łączna wartość [100] zł (słownie: sto złotych) brutto .
 11. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych Nagród, przy czym poszczególne Nagrody zastępujące Nagrody zastępowane nie mogą być niższej wartości pieniężnej niż odpowiadające Nagrody zastępowane i muszą być jednocześnie produktami tego samego rodzaju i gatunku.
 12. Niezależnie od postanowień ust. 8 oraz 11, Nagrody mogą różnić się nieznacznie (pod względem modelu, koloru, wzoru itp.) wobec analogicznych produktów znajdujących się w obrocie handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Organizator (ani Sponsor) nie oferuje możliwości bezpośredniego nabycia Nagród lub rzeczy podobnych do Nagród w ramach Finału Konkursu.
 14. Do każdej Nagrody o wartości większej niż 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) przypisane jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11 % (słownie: jedenaście procent i jedenaście setnych procenta) wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych (zwane dalej „Świadczeniem Dodatkowym”).
 15. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 16. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 17. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 16 jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od właściwego Finalisty. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego.
 18. Sponsor zapewnia, że produkty stanowiące Nagrody będę w chwili przekazania Finalistom lub wysyłki do Finalistów – zgodnie z najlepszą wiedzą Sponsora – produktami fabrycznie nowymi, produktami pełnowartościowymi i produktami kompletnymi. Nagrody będą posiadały wszelkie niezbędne opisy (w języku polskim), oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie tych produktów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem a – jeżeli do produktu stanowiącego Nagrodę dołączana jest karta gwarancyjna na potrzeby realizacji usługi gwarancji – karty gwarancyjne wypełnione
  w sposób wystarczający dla potencjalnego skorzystania przez Finalistę z usługi gwarancji (za wyjątkiem dołączenia dowodu sprzedaży).
 19. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Nagród spoczywa tylko i wyłącznie na sprzedawcy, od którego Sponsor nabył produkty z przeznaczeniem na Nagrody. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa tylko i wyłącznie na podmiocie wskazanym
  w treści gwarancji jako gwarant zgodnie z treścią gwarancji. Finalista, który odebrał Nagrodę, będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z powyższych tytułów tylko i wyłącznie bezpośrednio od wyżej zdefiniowanych sprzedawcy lub gwaranta.
 20. Sponsor zobowiązuje się – w przypadkach określonych w ust. 19 – do udzielenia Finaliście wszelkich informacji będących w posiadaniu Sponsora a niezbędnych do egzekucji roszczeń Finalisty z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zakresie odebranych Nagród.
 21. Zastrzeżenia z ust. 19-20 nie wyłączają odpowiedzialności Sponsora wobec Finalisty
  w zakresie przekazanych Nagród z pozostałych tytułów prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 22. Organizator, Sponsor lub Koordynator w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie pokrywają (finansują) ani nie zwracają (refinansują) jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Finalistów
  i Osoby Towarzyszące w związku z uczestnictwem w Finale Konkursu, w szczególności nie pokrywają ani nie zwracają kosztów podróży, noclegów czy wyżywienia związanego z prawem do uczestnictwa w Finale Konkursu.
 23. Zapisy ust. 11, 12, 13 oraz 18, 19, 20, i 21 stosuje się odpowiednio do Nagród Dla Szkół.

IV. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek

 1. Finaliści, którzy – na mocy Regulaminu Konkursu – otrzymali prawo do Nagród, mają możliwość odbioru przedmiotowych Nagród w trakcie trwania Finału Konkursu.
 2. Możliwością, o której mowa w ust. 1, dysponują także ci Finaliści, którzy – na mocy Regulaminu – otrzymali prawo do nagrody w ramach Konkursu on-line (zwani „Uczestnikami”).
 3. Finaliści, o których mowa w ust. 1 oraz 2 (tj. Uczestnicy), mogą – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odebrać przysługujące im nagrody jedynie po okazaniu dokumentu tożsamości
  i podpisaniu protokołu odebrania nagrody.
 4. W przypadku, kiedy Finalistą jest osobą małoletnia (na dzień Finału Konkursu) do odbioru wszelkich nagród (wynikających zarówno z uczestnictwa w Konkursie, jak i w Finale Konkursu) uprawnieni są tylko jego Przedstawiciele Ustawowi .
 5. W przypadku Finalistów i Uczestników, którzy nie odebrali nagrody – bez względu na przyczynę – w trakcie Finału Konkursu, Organizator zwróci się do takiego Finalisty lub Uczestnika, niezwłocznie po Finale Konkursu, w trybie poczty elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail podanego w ramach Konkursu, o podanie pełnego adresu dostawy Nagrody wraz pozostałymi danymi kontaktowymi (np. numer telefonu). Brak podania ww. danych drogą e-mailową
  – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 6. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostarczaniem Nagród leżące wyłącznie po stronie Uczestnika lub Finalisty (np. podanie błędnego lub niekompletnego adresu dostawy).
 7. Nagrody będą wysyłane przez Sponsora niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa
  w ust. 5.
 8. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 31 grudnia 2017 roku prawo własności do Nagrody pozostaje przy Sponsorze. Przedmiotowy termin ulega stosownemu przedłużeniu
  w przypadku niedochowania przez Organizatora i/lub Sponsora obowiązków wynikających
  z Regulaminu Konkursu.
 9. Sponsor zastrzega sobie swobodny wybór usługodawcy w zakresie dostarczania Nagród spośród podmiotów działających w odpowiadającej branży oficjalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wszelkie koszty dystrybucji Nagród (pakowanie, koszty wysyłki, ubezpieczenie) pokrywa Sponsor.
 11. Nagrody Dla Szkół będą wysyłane przez Sponsora (na adresy Szkół potwierdzone bezpośrednio
  z osobami reprezentującymi Szkoły) niezwłocznie po Dyktandzie, każdorazowo nie wcześniej jednak niż przed przedmiotowym potwierdzeniem adresu.
 12. Zapisy ust. 5, 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio do Nagród Dla Szkół.

V. Dyktando – zasady i przebieg

 1. Finał Konkursu, tj. wydarzenie finałowe będące następstwem konkursu „O!Błędne Dyktando” objętego odrębnym regulaminem (zwanego „Konkursem”), odbędzie się w Warszawie w dniu 28 października 2017 roku (sobota) od godz. 9:00 do godziny 15:00 w Hotelu Novotel (Marszałkowska 94, 00-510 Warszawa). Głównym punktem wydarzenia jest dyktando pisane na żywo (zwane dalej „Dyktandem”).
 2. Finał Konkursu ma formułę zamkniętą.
 3. W trakcie Finału Konkursu Finaliści konkurować będą o zdobycie tytułu „O!Błędnego Mistrza Ortografii” oraz nagrody rzeczowe, o których traktuje pkt III.
 4. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury (zwane dalej „Jury”) w składzie:
  1. Monika Maszczyńska
  2. Marek Paduszyński
  3. Jacek Mastelarczuk
  4. Paweł Włodarski
  5. Tomasz Żyguła
  6. Radosława Rodasik 
 5. Przewodniczącym Jury jest Anna Romanowicz-Wąsowska.
 6. Zasady oceniania i punktowania Dyktanda stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 7. Wyniki Dyktanda będą agregowane w ramach Kategorii Wiekowych (Ranking Indywidualny będzie obejmować równolegle Kategorie Wiekowe).
 8. Prace Finalistów (zapisane teksty Dyktanda) będą oceniane przez Jury, przy czym Jury zobowiązane jest do nadzoru nad przebiegiem Dyktanda oraz sprawdzania prac Finalistów zgodnie z Regulaminem Konkursu, w sposób bezstronny i rzetelny.
 9. Prace Finalistów (zapisane tekst Dyktanda) pisane będą tylko i wyłącznie na oryginalnych kartkach otrzymanych od Organizatora w trakcie Finału Konkursu przed rozpoczęciem Dyktanda.
 10. Kartki, o których mowa w ust. 9, powinny być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem Finalisty.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do oznakowania kartek, o których mowa w ust. 8 i 9.
 12. Finaliści mogą swoje prace (zapisany tekst Dyktanda) utrwalać na kartkach jedynie własnoręcznie w sposób trwały (tj. bez wykorzystania ołówków i innych podobnych przyrządów piśmienniczych).
 13. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia (niesprawdzania) pracy Finalisty, który został zdyskwalifikowany (na mocy pkt II ust. 24).
 14. Ocenie podlega wyłącznie kompletność oraz poprawność ortograficzna i interpunkcyjna prac Finalistów (zapisanego tekstu Dyktanda).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu 50 (słownie: pięćdziesięciu) błędów, do którego sprawdzane będą przez Jury prace Finalistów.
 16. Przed rozpoczęciem pisania Dyktanda, tekst Dyktanda zostanie przeczytany raz w całości
  (w tempie normalnym).
 17. Każde kolejne zdanie Dyktanda będzie odczytywane raz w całości (w tempie normalnym),
  a następnie powoli dyktowane, po czy osoba czytająca (lektor) przechodzić będzie do zdania kolejnego.
 18. Po zakończeniu dyktowania tekst Dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości (w tempie normalnym).
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lektora w trakcie trwania Dyktanda.
 20. Prace Finalistów (zapisany tekst Dyktanda) powinny być napisane w sposób czytelny. Wątpliwości wynikające z nieczytelności zapisu są interpretowane na niekorzyść Finalisty.
 21. Poprawki w pracy Finalisty należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny
  i wpisując prawidłowo napisany wyraz lub znak interpretacyjny nad skreśleniem.
 22. Niedozwolone jest poprawianie pracy w trakcie Dyktanda z wykorzystaniem korektorów lub artykułów o podobnych funkcjach.
 23. W przypadku osiągnięcia takiego samego Wyniku przez dwóch lub więcej Finalistów, Jury podejmuje ostateczną decyzję o kolejności Finalistów w Rankingu Indywidualnym na podstawie ilości błędów interpunkcyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 (błędy interpunkcyjne sprawdzane są wyłącznie w przypadkach osiągnięcia tożsamego Wyniku przez dwóch lub więcej Finalistów).
 24. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący Jury.
 25. Słownikiem rozstrzygającym zasady pisowni jest „Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji” pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016.
 26. Ilość punktów – zgodnie z Załącznikiem nr 3 – przyznana przez Jury danemu Finaliście, stanowi jego wynik (zwany „Wynikiem”).
 27. W ramach Finału Konkursu ranking indywidualny (zwany „Rankingiem Indywidualnym”) stanowią zebrane Wyniki wszystkich Finalistów (z zastrzeżeniem pkt. II ust. 24) posegregowane wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący.
 28. Ranking szkolny (zwany „Rankingiem Szkolnym”) stanowią Wyniki zebrane jak w przypadku Rankingu Indywidualnego zagregowane i posegregowane po indeksach szkół wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący.
 29. Ranking Indywidualny oraz Ranking Szkolny (zwane łącznie „Rankingami”) zostaną ogłoszone do końca trwania Finału Konkursu.
 30. Organizator – w związku z wykonaniem zapisów pkt. II ust. 24 [dyskwalifikacja] – zastrzega, iż końcowy/finalny Ranking Indywidualny (oraz Ranking Szkolny) mogą różnić się – na skutek Dyskwalifikacji – od Rankingu Indywidualnego i Rankingu Szkolnego zaktualizowanych o Wyniki wszystkich Finalistów.
 31. Kompletna treść Dyktanda jest przechowywana przez Organizatora i nie udostępniania do momentu rozpoczęcia Dyktanda.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Finalistów jest Sales and Marketing Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Wynalazek 2A/28.
 2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Finalistów precyzuje Załącznik nr 4.

VII. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Finału Konkursu
  z Regulaminem Finału, przysługuje każdemu Finaliście w okresie do 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia Finału Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Finalisty, adres korespondencyjny i/lub adres poczty elektronicznej e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Finalistów poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja O!Błędne Dyktando” lub listownie na adres Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja O!Błędne Dyktando”
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Finalista zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adresy podane w treści zgłoszenia reklamacyjnego.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu Finału.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin Finału oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu Finału
  w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu wymaganych starań.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie www.oblednedyktando.pl od dnia opublikowania (nie później niż na 45 dni przed Finałem Konkursu) do 30. (słownie: trzydziestego) dnia po Finale Konkursu oraz – w analogicznym okresie – w wersji papierowej w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 2. Dyktando ani jakiekolwiek wydarzenie w ramach Finału Konkursu nie jest „grą hazardową”
  w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
 3. Finał Konkursu nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
  o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 po. 504 z późniejszymi zmianami).
 4. Załączniki (wymienione w pkt. X) stanowią integralną część Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Finału w każdym czasie przynajmniej na 3 (słownie: trzy) dni robocze przez Finałem Konkursu. Wszyscy Finaliści, którzy otrzymali potwierdzenie miejsca w Finale Konkursu, otrzymają treść zmienionego Regulaminu Finału pocztą elektroniczna na adres e-mail wskazany w ramach realizacji Konkursu.
 7. Wgląd do własnego tekstu Dyktanda będzie przysługiwał każdemu Finaliście w okresie od 30 października do 30 listopada 2017 roku w siedzibie Sponsora (W.P.C. Sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego 1, 02-495 Warszawa), po wcześniejszym uzgodnieniu.

X. Załączniki

 1. Załączniki, wymienione w ust. 3, stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Definicje pojęć zastosowane w zasadniczej części Regulaminu, mają zastosowanie także
  w odniesieniu do Załączników. Numeracja stron Regulaminu obejmuje Załączniki.
 3. Załącznikami do Regulaminu (zwanymi „Załącznikami”) są:
  • a) Załącznik nr 1 – Wzory zgód dotyczących udziału małoletniego w Finale Konkursu, przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku;
  • b) Załącznik nr 2 Wzory zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku;
  • c) Załącznik nr 3 Zasady punktacji;
  • d) Załącznik nr 4 – Ochrona danych osobowych