Regulamin Konkursu Online
„O!Błędne Dyktando”
Warszawa, sierpień 2018
I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin z dnia 20.08.2018 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „O!Błędne Dyktando” (zwanym dalej „Konkursem”) oraz zasady kwalifikacji do wydarzenia finałowego Konkursu (zwanego dalej „Finałem Konkursu”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Moon Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640),
  przy ul. Mokotowskiej 1, piętro 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000396038, NIP: 7010314063 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264 (zwana dalej „Sponsorem”).
 4. Na zlecenie Organizatora koordynatorem Konkursu jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5272504415 (zwana dalej „Koordynatorem”).
 5. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem aplikacji konkursowej (zwanej dalej „Aplikacją”) udostępnianej przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.oblednedyktando.pl (zwanej dalej „Stroną Konkursową”). Organizator zastrzega sobie prawo do promocji Konkursu za pośrednictwem innych niż Strona Konkursowa stron www, z tym jednak zastrzeżeniem, że Aplikacja dostępna będzie bezpośrednio tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej.
 6. Zakres oraz sposób dozwolonego korzystania z Aplikacji i Strony Konkursowej na potrzeby uczestnictwa w Konkursie precyzuje Załącznik nr 2.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny a Korzystanie z Aplikacji i udział w Konkursie będzie się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie (korzystanie z Aplikacji i Strony Konkursowej) jest technicznie możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia
  z dostępem do sieci Internet („Urządzenie”) i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  Uczestnik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
II. Harmonogram Konkursu
 1. Konkurs trwa (okres realizacji Szans) w okresie od dnia 20 sierpnia 2018 roku (godz. 8:00) do dnia 30 września 2018 roku (godz. 23:59) (zwanym dalej „Okresem Konkursu”), przy czym Aplikacja i Strona Konkursowa mogą funkcjonować w okresie szerszym niż Okres Konkursu, bez skuteczności jednak dla Konkursu.
 2. Godziny oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Konkursu (Okresu Konkursu) liczone są według czasu polskiego obowiązującego w okresie trwania Konkursu, według serwera obsługującego Stronę Konkursową.
 3. Finał Konkursu, tj. wydarzenie finałowe będące następstwem Konkursu i objęte odrębnym regulaminem, odbędzie się w Warszawie w dniu 27 października 2018 roku (sobota). Szczegółowe dane, w tym adres oraz godzina Finału Konkursu, zostaną przesłane tylko tym Uczestnikom Konkursu, którzy – na mocy Regulaminu – uzyskają prawo (tzn. zakwalifikują się) do uczestnictwa w Finale Konkursu. Szczegółowe dane zostaną przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu.
 4. Wyniki Konkursu (w postaci końcowego Rankingu Indywidualnego i Rankingu Szkolnego i Rankingu poszczególnych Orto-Gier), w tym imienna lista Uczestników, którzy uzyskali prawo uczestnictwa w Finale Konkursu (zwane dalej „Wynikami Konkursu”), zostaną ogłoszone do dnia 4 października 2018 roku na Stronie Konkursowej. Uczestnicy, którym przysługiwać będzie prawo do Nagrody oraz Uczestnicy, którzy uzyskają także prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu, otrzymają odrębne powiadomienia o Wynikach Konkursu (wraz ze wskazaniem Wyniku przynależnego danemu Uczestnikowi, jego miejsca w Rankingu Indywidualnym, oraz wynikających z tego – na mocy Regulaminu – prawa do Nagrody czy prawa udziału w Finale Konkursu) przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu, niezwłocznie po ogłoszeniu Wyników Konkursu nie później jednak niż do dnia 5 października 2018 roku.
 5. Organizator – w związku z wykonaniem zapisów pkt. III ust. 22 [dyskwalifikacja] – zastrzega, iż Wyniki Konkursu (końcowy/finalny Ranking Indywidualny oraz Ranking Szkolny) mogą różnić się – na skutek Dyskwalifikacji – od Rankingu Indywidualnego lub Rankingu Szkolnego zaktualizowanych o Wyniki wszystkich Uczestników na koniec Okresu Konkursu.
III. Uczestnicy Konkursu – rejestracja, zgody, dyskwalifikacja.
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wieku – określonym na pierwszy dzień Okresu Konkursu – nie starszym niż 19 (słownie: dziewiętnaście) lat (tj. urodzeni po 20 sierpnia 1998 roku) oraz nie młodszym niż 6 (słownie: sześć) lat (tj. urodzeni po 20 sierpnia 2012 roku), która dodatkowo – w przypadku małoletności (tj. urodzeni po 20 sierpnia 1999 roku) – uzyskała zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanych dalej „Przedstawicielem Ustawowym”) na uczestnictwo w Konkursie (zwaną dalej „Zgodą”). Wzór Zgody (wraz z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest osobą małoletnia (tj. urodzona po 20 sierpnia 1999 roku) do odbioru wszelkich Nagród w ramach Konkursu uprawnieni są tylko jej Przedstawiciele Ustawowi lub prawni opiekunowie.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora lub Koordynatora i innych firm współpracujących z Organizatorem, Sponsorem lub Koordynatorem przy organizacji niniejszego Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się w Aplikacji i podania następujących danych w ramach formularza zgłoszeniowego (zwanego „Formularzem”):
  • a) imię (imiona) i nazwisko Uczestnika,
  • b) wiek Uczestnika (w latach, wg stanu na dzień przesłania Formularza),
  • c) miejscowość zamieszkania Uczestnika,
  • d) aktualny adres e-mail Uczestnika (który będzie wykorzystywany w celach kontaktowych i informacyjnych przez cały Okres Konkursu oraz w czasie późniejszym jedynie w przypadkach przewidzianych Regulaminem);
  • e) miejscowość w którym Uczestnik uczęszcza do szkoły,
  • f) szkoła, do której Uczestnik (wybór z listy rozwijanej) (zwanych dalej „Szkołami”).
  • g) numer telefonu Uczestnika (nieobowiązkowo)
 5. Przesyłając Formularz, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Formularze z podanymi nieprawdziwymi danymi będą sprawdzane i usuwane.
 6. Uczestnik otrzymuje, niezwłocznie po przesłaniu Formularza, drogą elektroniczną – na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej – potwierdzenie rejestracji dokonanej przez Organizatora (zwanej dalej „Rejestracją”). Rejestracja jest warunkiem niezbędnym dla pełnego i skutecznego udziału w Konkursie.
 7. Pojedyncza osoba fizyczna – z zastrzeżeniem obwarowań ust. 1 – może dokonać skutecznej i pełnej Rejestracji tylko i wyłącznie jednokrotnie. Osoba fizyczna może zatem brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik. Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
 8. Wraz z podaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu – na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik będzie proszony o wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie plików „cookies” (zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 3).
 10. W związku z organizacją przebiegu Konkursu, publikowane będą częściowo zanonimizowane Wyniki Uczestników (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz miastem zamieszkania Uczestnika). Zgoda, o której mowa w ust. 8, obejmuje częściową publikację Wyników Uczestników.
 11. W trakcie Rejestracji, przy wykorzystaniu Formularza, Uczestnik może – niezależnie od zgody opisanej w ust. 8 – wyrazić (dodatkowo) zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 12. Zgoda, o której traktuje ust. 11, jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
 13. Brak wyrażenia zgody, o której traktuje ust. 11, lub cofnięcie tej zgody, pozostaje bez wpływu na możliwość uczestnictwa Uczestnika w Konkursie oraz na nabywanie praw na mocy Regulaminu.
 14. Uczestnicy, którzy – na podstawie ust. 1 – muszą uzyskać Zgodę, są zobowiązani – w terminie do 14 października 2018 roku – przesłać przedmiotową Zgodę wraz pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1). Zgoda (wraz z pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu) może być przesłana w formie skanu na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl) lub złożona osobiście u Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 15. Uczestnicy, o których mowa w ust. 14, którzy wyrazili dodatkowo zgodę, o której mowa w ust. 11, dla skutecznego wyrażenia woli w zakresie tej zgody, winni dostarczyć pisemne potwierdzenie przedmiotowej zgody (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1) w trybie opisanym w ust. 14.
  Brak dostarczenia pisemnego potwierdzenia przedmiotowej zgody w terminie opisanym w ust. 14, będzie traktowane na równi z cofnięciem przedmiotowej zgody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 16. Ze względów technicznych (harmonogram i ramy czasowe Konkursu) Organizator nie przewiduje przesyłania przez Uczestników do Organizatora jakichkolwiek materiałów (zgód, oświadczeń) – za wyjątkiem opisanym w pkt. VIII [reklamacje] – pocztą tradycyjną lub kurierem.
  Niemniej jednak, Uczestnik ma pełne prawo do skorzystania z tych form, z tym jednak zastrzeżeniem, że – na potrzeby skutecznego dostarczenia do Organizatora – przyjmowana jest data wpłynięcia listu lub przesyłki do Organizatora.
 17. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 14, powoduje:
  • a) w przypadku Uczestnika, który uzyskał prawo jedynie do Nagrody, utratę prawa do Nagrody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14;
  • b) w przypadku Uczestnika, który uzyskał prawo zarówno do Nagrody jak i prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu, utratę prawa do Nagrody oraz utratę prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 18. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 14 [14  października 2018 roku] rozesłać do Uczestników, których dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 14, mailową informację (na adresy e-mail poczty elektronicznej zgodne z podanymi w Formularzach) w przedmiocie przypomnienia o konieczności złożenia
  – pod rygorem utraty praw do Nagród i/lub uczestnictwa w Finale Konkursu – Zgody wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 19. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek Nagrody w ramach Konkursu, Uczestnik będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki – w związku z ust. 1 – nie może być adresem zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. W przypadku uzyskania prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu, każdy Uczestnik będzie zobowiązany do potwierdzenia swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z potwierdzeniem swojej obecności na Finale Konkursu. Potwierdzenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą mieć formę odpowiedzi na wiadomość e-mail w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu, o której mowa w pkt. II ust. 4, lub być przesłane odrębnie na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), z tym jednak zastrzeżeniem, że wiadomość taka musi być przesłana z adresu e-mail podanego w Formularzu (dla celów identyfikacji Uczestnika). Organizator, po wpłynięciu przedmiotowego potwierdzenia, będzie – w odpowiedzi – potwierdzał rezerwację miejsca w Finale Konkursu.
 21. Przesłanie potwierdzenia obecności na Finale Konkursu musi być dokonane nie później, niż do dnia opisanego w ust. 14 (tj. 14 października 2018 roku) pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu. Brak przesłania przedmiotowego potwierdzenia pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika do Nagród.
 22. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadkach opisanych w:
  • a) pkt. III ust. 5 Regulaminu [dane w Formularzu niezgodne ze stanem faktycznym];
  • b) pkt. III ust. 7 Regulaminu [Rejestracja więcej niż jednego Uczestnika];
  • c) ust. od 3 do 7 włącznie Załącznika nr 2 [zabronione wykorzystanie Strony Konkursowej lub Aplikacji].
(zwanej „Dyskwalifikacją).
 1. Dyskwalifikacja oznacza anulację wszystkich dotychczasowych Wyników danego Uczestnika (uzyskanych w ramach dotychczasowych Szans) oraz nieważność wszelkich kolejnych Szans zrealizowanych przez danego Uczestnika. Dyskwalifikacja oznacza tym samym utratę przez Uczestnika prawa do wszelkich potencjalnych Nagród oraz prawa do udział w Finale Konkursu.
 2. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie Uczestnika z końcowego Rankingu Indywidualnego oraz nieważność jego Wyniku dla końcowego Rankingu Szkolnego.
 3. Niezależnie od momentu zaistnienia podstawy do Dyskwalifikacji, Dyskwalifikacja może nastąpić w każdym późniejszym czasie, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia Wyników Konkursu
  (4 października 2018 roku).
 4. O fakcie Dyskwalifikacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie w trybie opisanym w pkt. II ust. 4.
 5. Od Dyskwalifikacji przysługuje reklamacja w trybie przewidzianym w pkt. VIII.
IV. Nagrody – przedmiot, podatek, wady
 1. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsora, są przyznawane – zgodnie z Regulaminem – przez Organizatora.
 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o prawie do konkretnej Nagrody wraz z informacją o Wynikach Konkursu za pomocą wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. II ust. 4.
 3. Nagrody są w wyłącznej dyspozycji oraz są dystrybuowane (przekazywane/przesyłane) Uczestnikom i Szkołom tylko i wyłącznie przez Sponsora.
 4. W Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
  • Nagroda za 1 miejsce Konsola SONY PlayStation 4 Pro 1TB B Chassis Czarna, o szacunkowej wartości rynkowej 1800 zł
  • Nagroda za 2 miejsce Apple IPhone SE 32GB Silver Refurbished, o szacunkowej wartości rynkowej 1200 zł
  • Nagroda za 3 miejsce Garmin Vivoactive HR ELEVATE (Black/Regular), o szacunkowej wartości rynkowej 900 zł
  • Nagroda za 4 miejsce Elektroniczna deskorolka smartboard SKYMASTER Opticum o szacunkowej wartości rynkowej 600 zł
  • Nagroda za 5 miejsce Drone 3.3 WIFI szacunkowej wartości rynkowej 300 zł
  • Nagroda za 6 miejsce Drone 3.3 WIFI szacunkowej wartości rynkowej 300 zł
  • Nagroda za 7 miejsce Razor wrotki Jetts DLX, szacunkowej wartości rynkowej 200 zł
  • Nagroda za 8 miejsce Razor wrotki Jetts DLX, szacunkowej wartości rynkowej 200 zł
  • Nagroda za 9 miejsce Garett G11 czarny, szacunkowej wartości rynkowej 130 zł
  • Nagroda za 10 miejsce Garett G11 czarny, szacunkowej wartości rynkowej 130 zł
 5. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych Nagród, przy czym poszczególne Nagrody zastępujące Nagrody zastępowane nie mogą być niższej wartości pieniężnej niż odpowiadające Nagrody zastępowane i muszą być jednocześnie produktami tego samego rodzaju, koloru, modelu i gatunku.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 4 oraz 5, Nagrody mogą różnić się nieznacznie (pod względem modelu, koloru, wzoru itp.) wobec analogicznych produktów znajdujących się w obrocie handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie oferuje możliwości bezpośredniego nabycia Nagród lub rzeczy podobnych do Nagród w ramach Aplikacji lub Strony Konkursowej.
 8. Do każdej Nagrody o wartości większej niż 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) przypisane jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11 % (słownie: jedenaście procent i jedenaście setnych procenta) wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych (zwane dalej „Świadczeniem Dodatkowym”). Tym samym Zwycięzca zobowiązany jest wysłać dane do rozliczenia z Urzędem Skarbowym (adres urzędu, imię, nazwisko, pesel), przed odbiorem nagrody.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 10. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 10 jest Koordynator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Koordynatora podatku od właściwego Uczestnika. Koordynator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego.
 12. Sponsor zapewnia, że produkty stanowiące Nagrody będę w chwili przekazania Uczestnikom lub wysyłki do Uczestników – zgodnie z najlepszą wiedzą Sponsora – produktami fabrycznie nowymi, produktami pełnowartościowymi i produktami kompletnymi. Nagrody będą posiadały wszelkie niezbędne opisy (w języku polskim), oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie tych produktów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem a – jeżeli do produktu stanowiącego Nagrodę dołączana jest karta gwarancyjna na potrzeby realizacji usługi gwarancji – karty gwarancyjne wypełnione w sposób wystarczający dla potencjalnego skorzystania przez Uczestnika z usługi gwarancji (za wyjątkiem dołączenia dowodu sprzedaży).
 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Nagród spoczywa tylko i wyłącznie na sprzedawcy, od którego Sponsor nabył produkty z przeznaczeniem na Nagrody. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa tylko i wyłącznie na podmiocie wskazanym w treści gwarancji jako gwarant zgodnie z treścią gwarancji. Uczestnik, który odebrał Nagrodę, będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z powyższych tytułów tylko i wyłącznie bezpośrednio od wyżej zdefiniowanych sprzedawcy lub gwaranta.
 14. Sponsor zobowiązuje się – w przypadkach określonych w ust. 13 – do udzielenia Uczestnikowi wszelkich informacji będących w posiadaniu Sponsora a niezbędnych do egzekucji roszczeń Uczestnika z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zakresie odebranych Nagród.
 15. Zastrzeżenia z ust. 12-14 nie wyłączają odpowiedzialności Sponsora wobec Uczestnika w zakresie przekazanych Nagród z pozostałych tytułów prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 16. Organizator, Sponsor lub Koordynator w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie pokrywają (finansują) ani nie zwracają (refinansują) jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie lub Finale Konkursu, w szczególności nie pokrywają ani nie zwracają kosztów podróży, noclegów czy wyżywienia związanego z prawem do uczestnictwa w Finale Konkursu.
 17. Na podstawie końcowego Rankingu Szkolnego przyznana będzie najlepszej Szkole nagroda w postaci wyprawki szkolnej (zwana dalej „Nagrodą Dla Szkół”). Każda Nagroda Dla Szkoły zawiera:
 • Plecak marki Strigo
 • Pastele olejne marki Strigo
 • Kredki świecowe marki Strigo
 • Linijkę marki Strigo
 • Gumkę do ścierania marki Strigo
o łącznej szacunkowej wartości rynkowej 200 zł (słownie: dwieście) brutto.
 1. Zapisy ust. 5, 6, 12, 13, 14 oraz 15 stosuje się odpowiednio do Nagród Dla Szkół.
V. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek
 1. W informacji e-mailowej przesłanej Uczestnikowi, o której mowa w pkt. II ust. 4, Organizator zwróci się z prośbą – do Uczestnika, który uzyskał prawo tylko do Nagrody – o podanie pełnego adresu dostawy Nagrody wraz pozostałymi danymi kontaktowymi (np. numer telefonu). Brak podania ww. danych drogą e-mailową – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – w terminie do dnia 14 października 2018 roku, lub podanie danych niezgodnych z obwarowaniami wynikającymi
  z pkt. III ust. 19, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 2. W przypadku Uczestników, którzy – prócz prawa do Nagrody – uzyskali prawo do Uczestnictwa w Finale Konkursu, Nagrody będą wręczane podczas Finału Konkursu. W przypadku nieobecności na Finale Konkursu lub niemożności odebrania Nagrody na Finale Konkursu, Organizator zwróci się do Uczestnika, niezwłocznie po Finale Konkursu, w trybie przewidzianym w ust. 1, o podanie danych, o których mowa w ust. 1, przy czym termin, o którym mowa w ust. 1 ulega w takim przypadku prolongacie do dnia 6 listopada 2018 roku.
 3. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostarczaniem Nagród leżące wyłącznie po stronie Uczestnika (np. podanie błędnego lub niekompletnego adresu dostawy).
 4. Nagrody będą wysyłane przez Sponsora niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, nie wcześniej jednak niż przed dniem 27 października 2018 roku.
 5. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 31 grudnia 2018 roku, za wyjątkiem przewidzianym w zdaniu kolejnym, prawo własności do Nagrody pozostaje przy Sponsorze. Przedmiotowy termin ulega stosownemu przedłużeniu w przypadku niedochowania przez Organizatora i/lub Sponsora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 6. Sponsor zastrzega sobie swobodny wybór usługodawcy w zakresie dostarczania Nagród spośród podmiotów działających w odpowiadającej branży oficjalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszelkie koszty dystrybucji Nagród (pakowanie, koszty wysyłki, ubezpieczenie) pokrywa Sponsor.
 8. Nagrody Dla Szkoły będą wysyłane przez Sponsora na adresy Szkół potwierdzone bezpośrednio z osobami reprezentującymi Szkoły niezwłocznie po przedmiotowym potwierdzeniu adresów, nie wcześniej jednak niż przed dniem 27 października 2018 roku.
 9. Zapisy ust. 5, 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio do Nagród Dla Szkół.
VI. Konkurs – zasady i przebieg
 1. Konkurs przeprowadzany będzie jedynie w Okresie Konkursu za pośrednictwem Aplikacji udostępnianej na Stronie Konkursowej.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie, prócz zobowiązań określonych w pkt III, jest zapoznanie się z tekstem niniejszego Regulaminu dostępnym na Stronie Konkursowej oraz jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na Stronie Konkursowej i/lub Aplikacji lub – w przypadku Uczestników małoletnich – poprzez treść oświadczenia stanowiącego treść Załącznika nr 1.
 3. Jednorazowy udział w Konkursie (zwany „Próbą”) polega na rozwiązaniu przez Uczestnika wylosowanej części dyktanda konkursowego (zwanej dalej „Dyktandem”) oraz quizu (zwanego dalej „Quizem”). Rozwiązanie Dyktanda oraz Quizu są realizowane (a rozwiązania przesyłane do Organizatora) tylko i wyłącznie w ramach – i za pośrednictwem – działania Aplikacji.
 4. Uczestnik – każdorazowo w ramach 1 (słownie: jednej) Próby – ma za zadanie rozwiązać Dyktando w postaci 3 (słownie: trzech) akapitów wylosowanych z kompletnej treści dyktanda konkursowego oraz rozwiązać Quiz poprzez odpowiedź na 15 (słownie: piętnaście) wylosowanych pytań testowych. Pytania testowe obejmują tematykę zasad ortografii, interpunkcji, stylistyki. Na każde pytanie testowe przypadają 3 (słownie: trzy) rozwiązania/odpowiedzi, przy czym jedno i tylko jedno jest w pełni prawidłowe.
 5. Aplikacja umożliwia – w trakcie trwania Próby – swobodny powrót do wcześniejszych pytań testowych oraz zmianę odpowiedzi, a także wprowadzanie zmian w rozwiązaniu Dyktanda. Po wysłaniu rozwiązania Dyktanda i Quizu brak jest możliwości korekty rozwiązania Dyktanda oraz Quizu.
 6. Każdy Uczestnik – z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu – ma prawo, w dowolnym momencie w Okresie Konkursu, do trzykrotnego skorzystania z Próby (udziału w Konkursie). Identyfikacją Uczestnika – na potrzeby systemu losującego – jest adres e-mail podany w Formularzu.
 7. Dla każdego konkretnego Uczestnika Aplikacja – przy każdej kolejnej Próbie – losuje treść Dyktanda oraz pytania testowe w ramach Quizu w taki sposób, że każdorazowy Uczestnik w każdej kolejnej Próbie otrzymuje różne od wcześniej wylosowanych akapity treści całościowego dyktanda konkursowego i pytania testowe. Nie jest możliwym – przy poprawnym działaniu Aplikacji – aby dowolny Uczestnik, w ramach realizacji Prób, otrzymał powtórnie dowolny akapit treści całościowego dyktanda konkursowego lub otrzymał powtórnie dowolne pytanie testowe.
 8. Każda Próba – po przesłaniu rozwiązania Dyktanda i Quizu – generuje, w sposób przewidziany w ust. 11 liczbę punktów (zwaną „Wynikiem”) uzyskaną przez danego Uczestnika podczas danej Szansy. Wyniki wszystkich Uczestników, z zastrzeżeniem pkt. III ust. 23-25, są agregowane w postaci rankingów: Ranking Indywidualny oraz Ranking Szkolny (zwanych odpowiednio: „Rankingiem Indywidualnym” oraz „Rankingiem Szkolnym”).
 9. Ranking Indywidualny stanowią zebrane Wyniki wszystkich Uczestników (z zastrzeżeniem pkt. III ust. 23-25) posegregowane po indeksach Uczestników (adresy e-mail) wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący.
 10. Ranking Szkolny stanowią Wyniki zebrane jak w przypadku Rankingu Indywidualnego zagregowane i posegregowane po indeksach szkół, o których mowa w pkt. III ust. 4 lit. f, wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący. Ranking Szkolny znajduje zastosowanie
  – w swej treści końcowej wynikającej z Konkursu – w zakresie nagród dla Szkół oraz – w swej treści końcowej wynikającej z Finału Konkursu – podczas Finału Konkursu zgodnie z odrębnym regulaminem przynależnym Finałowi Konkursu.
 11. Każdorazowy Wynik Uczestnika obliczany jest w oparciu o kalkulację punktów przyznawanych Uczestnikowi (w kolejnych każdorazowych Próbach) na podstawie:
  • a) poprawności rozwiązania Dyktanda i Quizu,
  • b) czasu rozwiązania Dyktanda i Quizu
​​i przeliczany automatycznie przez Aplikację.
 1. Szczegółowy tryb przeliczania automatycznego punktów, o którym mowa w ust. 11, będzie dostępny do wglądu w formie papierowej w Okresie Konkursu i w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po Okresie Konkursu w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) a dodatkowo w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Okresu Konkursu, będzie on wysyłany – na każde żądanie Uczestnika – pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.
 2. Prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu, z zastrzeżeniem pkt. III ust. 17 oraz ust. 23, otrzymuje 500 (słownie: pięciuset) najwyżej sklasyfikowanych wg Rankingu Indywidualnego Uczestników wg stanu Rankingu Indywidualnego na moment ogłoszenia Wyników Konkursu.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymają prawo uczestnictwa w Finale Konkursu, stawiają się na Finale Konkursu na własny koszt i ryzyko.
 4. W przypadku niedochowania przez część Uczestników warunku, o którym mowa w pkt. III ust. 17 [obowiązek przesłania Zgody wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu] lub też warunku, o którym mowa w pkt. III ust. 21 [potwierdzenie uczestnictwa w Finale Konkursu], tj. w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w ramach Finału Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Finale Konkursu pozostałych – aniżeli wynikających z ust. 13 – Uczestników, z tym jednak zastrzeżeniem, że kolejność wysyłki zaproszeń (kontaktu) będzie wynikała z kolejności Uczestników w aktualnym Rankingu Indywidualnym oraz z zastrzeżeniem, że sumaryczna liczba Uczestników, która będzie brała udział w Finale Konkursu, nie może przekroczyć wolumenu opisanego w ust. 13.
 5. Skorzystanie przez Organizatora z możliwości realizacji zaproszeń, o których traktuje ust. 15, w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie wpływa na możliwość udziału w Finale Konkursu tych Uczestników, którzy otrzymali prawo do udziału w Konkursie na mocy ust. 13 i wywiązali się z pozostałych obowiązków wynikających z Regulaminu (w szczególności z obowiązku wynikającego z pkt. III ust. 17 i/lub ust. 21).
 6. Organizator Finału Konkursu (Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support Sp.K.(dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 10, NIP: 5272504415) zastrzega, że – na mocy odrębnego Regulaminu Finału Konkursu – mogą być nałożone na Uczestników odrębne od zawartych w niniejszym Regulaminie zobowiązania (np. w zakresie zgód opiekunów prawnych Uczestnika) sankcjonujące udział Uczestników w Finale Konkursu. Warunki, o których mowa w ust. 13 oraz
  w pkt. III ust. 17 lub pkt. III ust. 21, są zatem warunkami koniecznymi, lecz mogą okazać się warunkami niewystarczającymi, dla udziału Uczestnika w Finale Konkursu.
 7. Użytkownik oświadcza, że będzie uczestniczył w Konkursie (rozwiązywał Dyktando i Quiz) używając wyłącznie swojej wiedzy, w szczególności nie będzie korzystał ze słowników ortograficznych zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i dostępnych w trybie online.
  W związku z powyższym, każdorazowa próba włączenia innej karty w przeglądarce internetowej lub innego okienka na komputerze w trakcie Próby będzie wydłużała każdorazowo czas rozwiązania Próby o 60 sekund.
 8. Po każdej zrealizowanej Próbie Uczestnik dostaje drogą e-mailową (na adres e-mail zgodny z Formularzem) swój Wynik, rezultat Dyktanda i Quizu oraz poprawne rozwiązania pytań testowych.
 9. Każda kolejna Próba (udział w Konkursie) w przypadku uzyskania wyższego Wyniku niż w Próbach wcześniejszych (poprzednich) aktualizuje Wynik Uczestnika. Każda kolejna Próba w przypadku uzyskania Wyniku niższego lub równego którejkolwiek z Prób wcześniejszych nie wpływa na dotychczas uzyskany przez Uczestnika Wynik.
 10. Uczestnik, w związku w wykonaniem postanowienia Załącznika nr 4 ust. 3, wszystkie swoje Próby realizuje na rzecz tylko i wyłącznie jednej Szkoły.
 11. Kompletna treść dyktanda konkursowego (z której pochodzą Dyktanda dedykowane konkretnym Uczestnikom) oraz całość puli pytań testowych (składających się na poszczególne Quizy) jest przechowywana przez Organizatora i nieudostępniana osobom trzecim do końca Okresu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania w ramach Strony Konkursowej pełnego tekstu dyktanda konkursowego (wraz z rozwiązaniami) oraz wszystkich pytań testowych (wraz ze wskazaniem odpowiedzi prawidłowych) w dowolnym czasie po upływie Okresu Konkursu.
VII. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa.
 2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz wpływ tego przetwarzania na uczestnictwo Uczestników w Konkursie oraz uzyskanie i zachowanie praw wynikających z Regulaminu precyzuje Załącznik nr 4.
VIII. Reklamacje
 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
  z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w okresie do 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu (jeżeli dotyczy), adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja O!Błędne Dyktando” lub listownie na adres Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja O!Błędne Dyktando”
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres podany w Formularzu, jeżeli dotyczy) lub listownie na podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego.
IX. Odpowiedzialność
 1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega – z przyczyn technicznego charakteru Aplikacji i Strony Konkursowej i ich funkcjonowania w środowisku wirtualnym – możliwość występowania przerw lub zakłóceń w zakresie udostępniania Strony Konkursowej lub Aplikacji, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora. O każdej przyczynie ww. przerw lub zakłóceń Organizator będzie informował na Stronie Konkursowej zawczasu bez zbędnej zwłoki wraz z podaniem szacowanego terminu ustania przerw lub zakłóceń.
 3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu wymaganych starań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Konkursowej lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. błędy związane z niekompatybilnością przeglądarki internetowej) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Konkursowej lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie (lub braku możliwości realizacji którejkolwiek z Szans) w przypadku braku kompatybilności Urządzenia, o czym traktuje Załącznik nr 2 ust. 8.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie (lub braku możliwości realizacji którejkolwiek z Szans) w przypadku problemów technicznych z plikami „cookies” po stronie Urządzenia, o których traktuje Załącznik nr 3, w szczególności w przypadku braku zgody, o której mowa w Załączniku nr 3 ust. 8.
X. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Okres Konkursu oraz przez 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Załączniki (wymienione w pkt. XI) stanowią integralną część Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie Konkursu, przy czym Regulamin zmieniony obowiązywać będzie nie wcześniej niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej a wszyscy Uczestnicy, którzy na dzień publikacji zmienionego Regulaminu dokonali już Rejestracji, otrzymają treść zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczna na adres e-mail wskazany w Formularzu niezwłocznie po jego publikacji na Stronie Konkursowej.
 6. Zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania wobec uczestnictwa w Konkursie (Szans zrealizowanych) mającego miejsce przed dniem jego wejścia w życie.
XI. Załączniki
 1. Załączniki, wymienione w ust. 3, stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Definicje pojęć zastosowane w zasadniczej części Regulaminu, mają zastosowanie także w odniesieniu do Załączników. Numeracja stron Regulaminu obejmuje Załączniki.
 3. Załącznikami do Regulaminu (zwanymi „Załącznikami”) są:
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin Konkursu
„Pary-Mary”
Warszawa, sierpień 2018
I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin z dnia 20.08.2018 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Pary-Mary” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Moon Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640),
  przy ul. Mokotowskiej 1, piętro 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000396038, NIP: 7010314063 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677),
  przy ul. Cybernetyki 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264 (zwana dalej „Sponsorem”).
 4. Na zlecenie Organizatora koordynatorem Konkursu jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5272504415 (zwana dalej „Koordynatorem”).
 5. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem aplikacji konkursowej (zwanej dalej „Aplikacją”) udostępnianej przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.oblednedyktando.pl/pary-mary (zwanej dalej „Stroną Konkursową”). Organizator zastrzega sobie prawo do promocji Konkursu za pośrednictwem innych niż Strona Konkursowa stron www, z tym jednak zastrzeżeniem, że Aplikacja dostępna będzie bezpośrednio tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej.
 6. Zakres oraz sposób dozwolonego korzystania z Aplikacji i Strony Konkursowej na potrzeby uczestnictwa w Konkursie precyzuje Załącznik nr 2.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny a Korzystanie z Aplikacji i udział w Konkursie będzie się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie (korzystanie z Aplikacji i Strony Konkursowej) jest technicznie możliwy za pośrednictwem komputera lub laptopa z dostępem do sieci Internet („Urządzenie”) i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  Uczestnik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
II. Harmonogram Konkursu
 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 20 sierpnia 2018 roku (godz. 8:00) do dnia 2 września 2018 roku (godz. 23:59) (zwanym dalej „Okresem Konkursu”), przy czym Aplikacja i Strona Konkursowa mogą funkcjonować w okresie szerszym niż Okres Konkursu, bez skuteczności jednak dla Konkursu.
 2. Godziny oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Konkursu (Okresu Konkursu) liczone są według czasu polskiego obowiązującego w okresie trwania Konkursu, według serwera obsługującego Stronę Konkursową.
 3. Wyniki Konkursu (w postaci końcowego Rankingu poszczególnych Orto-Gier), w tym imienna lista Uczestników, którzy uzyskali prawo uczestnictwa w Finale Konkursu (zwane dalej „Wynikami Konkursu”), zostaną ogłoszone do dnia 7 września 2018 roku na Stronie Konkursowej. Uczestnicy, którym przysługiwać będzie prawo do Nagrody oraz otrzymają odrębne powiadomienia o Wynikach Konkursu (wraz ze wskazaniem Wyniku przynależnego danemu Uczestnikowi, jego miejsca w Rankingu Orto-Gier) przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu, niezwłocznie po ogłoszeniu Wyników Konkursu nie później jednak niż do dnia 7 września 2018 roku.
 4. Organizator – w związku z wykonaniem zapisów pkt. III ust. 22 [dyskwalifikacja] – zastrzega, iż Wyniki Konkursu (końcowy/finalny Ranking Orto-Gier) mogą różnić się – na skutek Dyskwalifikacji – od Rankingu Orto-Gier zaktualizowanych o Wyniki wszystkich Uczestników na koniec Okresu Konkursu.
III. Uczestnicy Konkursu – rejestracja, zgody, dyskwalifikacja.
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym wieku oraz – określonym na pierwszy dzień Okresu Konkursu – oraz osoba małoletnia (tj. urodzona po 20 sierpnia 1999 roku), która uzyskała zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanych dalej „Przedstawicielem Ustawowym”) na uczestnictwo w Konkursie (zwaną dalej „Zgodą”). Wzór Zgody (wraz z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest osobą małoletnia (tj. urodzona po 20 sierpnia 1999 roku) do odbioru wszelkich Nagród w ramach Konkursu uprawnieni są tylko jej Przedstawiciele Ustawowi lub prawni opiekunowie.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora lub Koordynatora i innych firm współpracujących z Organizatorem, Sponsorem lub Koordynatorem przy organizacji niniejszego Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się w Aplikacji i podania następujących danych w ramach formularza zgłoszeniowego (zwanego „Formularzem”):
  • a) imię (imiona) i nazwisko Uczestnika,
  • b) wiek Uczestnika (w latach, wg stanu na dzień przesłania Formularza),
  • c) miejscowość zamieszkania Uczestnika,
  • d) aktualny adres e-mail Uczestnika (który będzie wykorzystywany w celach kontaktowych i informacyjnych przez cały Okres Konkursu oraz w czasie późniejszym jedynie w przypadkach przewidzianych Regulaminem);
  • e) miejscowość w którym Uczestnik uczęszcza do szkoły,
  • f) szkoła, do której Uczestnik (wybór z listy rozwijanej) (zwanych dalej „Szkołami”).
  • g) numer telefonu Uczestnika (nieobowiązkowo)
 5. Przesyłając Formularz, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Formularze z podanymi nieprawdziwymi danymi będą sprawdzane i usuwane.
 6. Uczestnik otrzymuje, niezwłocznie po przesłaniu Formularza, drogą elektroniczną – na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej – potwierdzenie rejestracji dokonanej przez Organizatora (zwanej dalej „Rejestracją”). Rejestracja jest warunkiem niezbędnym dla pełnego i skutecznego udziału w Konkursie.
 7. Pojedyncza osoba fizyczna – z zastrzeżeniem obwarowań ust. 1 – może dokonać skutecznej i pełnej Rejestracji tylko i wyłącznie jednokrotnie. Osoba fizyczna może zatem brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik. Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
 8. Wraz z podaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu – na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik będzie proszony o wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie plików „cookies” (zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 3).
 10. W związku z organizacją przebiegu Konkursu, publikowane będą częściowo zanonimizowane Wyniki Uczestników (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz miastem zamieszkania Uczestnika). Zgoda, o której mowa w ust. 8, obejmuje częściową publikację Wyników Uczestników.
 11. W trakcie Rejestracji, przy wykorzystaniu Formularza, Uczestnik może – niezależnie od zgody opisanej w ust. 8 – wyrazić (dodatkowo) zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 12. Zgoda, o której traktuje ust. 11, jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
 13. Brak wyrażenia zgody, o której traktuje ust. 11, lub cofnięcie tej zgody, pozostaje bez wpływu na możliwość uczestnictwa Uczestnika w Konkursie oraz na nabywanie praw na mocy Regulaminu.
 14. Uczestnicy, którzy – na podstawie ust. 1 – muszą uzyskać Zgodę, są zobowiązani – w terminie do 2 września 2018 roku – przesłać przedmiotową Zgodę wraz pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1). Zgoda (wraz z pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu) może być przesłana w formie skanu na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl) lub złożona osobiście u Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 15. Uczestnicy, o których mowa w ust. 14, którzy wyrazili dodatkowo zgodę, o której mowa w ust. 11, dla skutecznego wyrażenia woli w zakresie tej zgody, winni dostarczyć pisemne potwierdzenie przedmiotowej zgody (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1) w trybie opisanym w ust. 14.
  Brak dostarczenia pisemnego potwierdzenia przedmiotowej zgody w terminie opisanym w ust. 14, będzie traktowane na równi z cofnięciem przedmiotowej zgody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 16. Ze względów technicznych (harmonogram i ramy czasowe Konkursu) Organizator nie przewiduje przesyłania przez Uczestników do Organizatora jakichkolwiek materiałów (zgód, oświadczeń) – za wyjątkiem opisanym w pkt. VIII [reklamacje] – pocztą tradycyjną lub kurierem.
  Niemniej jednak, Uczestnik ma pełne prawo do skorzystania z tych form, z tym jednak zastrzeżeniem, że – na potrzeby skutecznego dostarczenia do Organizatora – przyjmowana jest data wpłynięcia listu lub przesyłki do Organizatora.
 17. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 14, powoduje w przypadku Uczestnika, który uzyskał prawo do Nagrody, utratę prawa do Nagrody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 18. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 14 [2 września 2018 roku] rozesłać do Uczestników, których dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 14, mailową informację (na adresy e-mail poczty elektronicznej zgodne z podanymi w Formularzach) w przedmiocie przypomnienia o konieczności złożenia – pod rygorem utraty praw do Nagród Zgody wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 19. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek Nagrody w ramach Konkursu, Uczestnik będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki – w związku z ust. 1 – nie może być adresem zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadkach opisanych w:
  • a) pkt. III ust. 5 Regulaminu [dane w Formularzu niezgodne ze stanem faktycznym];
  • b) pkt. III ust. 7 Regulaminu [Rejestracja więcej niż jednego Uczestnika];
  • c) ust. od 3 do 7 włącznie Załącznika nr 2 [zabronione wykorzystanie Strony Konkursowej lub Aplikacji].
(zwanej „Dyskwalifikacją).
 1. Dyskwalifikacja oznacza anulację wszystkich dotychczasowych Wyników danego Uczestnika. Dyskwalifikacja oznacza tym samym utratę przez Uczestnika prawa do wszelkich potencjalnych Nagród.
 2. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie Uczestnika z końcowego Rankingu Konkursu.
 3. Niezależnie od momentu zaistnienia podstawy do Dyskwalifikacji, Dyskwalifikacja może nastąpić w każdym późniejszym czasie, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia Wyników Konkursu
  (7 września 2018 roku).
 4. O fakcie Dyskwalifikacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie w trybie opisanym w pkt. II ust. 4.
 5. Od Dyskwalifikacji przysługuje reklamacja w trybie przewidzianym w pkt. VIII.
IV. Nagrody – przedmiot, podatek, wady
 1. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsora, są przyznawane – zgodnie z Regulaminem – przez Organizatora.
 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o prawie do konkretnej Nagrody wraz z informacją o Wynikach Konkursu za pomocą wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. II ust. 4.
 3. Nagrody są w wyłącznej dyspozycji oraz są dystrybuowane (przekazywane/przesyłane) Uczestnikom przez Sponsora.
 4. W Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
  • Nagroda za 1 miejsce: zestaw 16 długopisów marki Pilot Pen Polska edycja MIKA, o szacunkowej wartości rynkowej ok. 200 zł
  • Nagroda za miejsce od 2 do 49: 4 długopisy marki Pilot Pen Polska edycja MIKA, o szacunkowej wartości rynkowej ok. 40 zł
 5. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych Nagród, przy czym poszczególne Nagrody zastępujące Nagrody zastępowane nie mogą być niższej wartości pieniężnej niż odpowiadające Nagrody zastępowane i muszą być jednocześnie produktami tego samego rodzaju, koloru, modelu i gatunku.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 4 oraz 5, Nagrody mogą różnić się nieznacznie (pod względem modelu, koloru, wzoru itp.) wobec analogicznych produktów znajdujących się w obrocie handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie oferuje możliwości bezpośredniego nabycia Nagród lub rzeczy podobnych do Nagród w ramach Aplikacji lub Strony Konkursowej.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 9. Sponsor zapewnia, że produkty stanowiące Nagrody będę w chwili przekazania Uczestnikom lub wysyłki do Uczestników – zgodnie z najlepszą wiedzą Sponsora – produktami fabrycznie nowymi, produktami pełnowartościowymi i produktami kompletnymi. Nagrody będą posiadały wszelkie niezbędne opisy (w języku polskim), oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie tych produktów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem a – jeżeli do produktu stanowiącego Nagrodę dołączana jest karta gwarancyjna na potrzeby realizacji usługi gwarancji – karty gwarancyjne wypełnione w sposób wystarczający dla potencjalnego skorzystania przez Uczestnika z usługi gwarancji (za wyjątkiem dołączenia dowodu sprzedaży).
 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Nagród spoczywa tylko i wyłącznie na sprzedawcy, od którego Sponsor nabył produkty z przeznaczeniem na Nagrody. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa tylko i wyłącznie na podmiocie wskazanym w treści gwarancji jako gwarant zgodnie z treścią gwarancji. Uczestnik, który odebrał Nagrodę, będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z powyższych tytułów tylko i wyłącznie bezpośrednio od wyżej zdefiniowanych sprzedawcy lub gwaranta.
 11. Sponsor zobowiązuje się – w przypadkach określonych w ust. 10 – do udzielenia Uczestnikowi wszelkich informacji będących w posiadaniu Sponsora a niezbędnych do egzekucji roszczeń Uczestnika z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zakresie odebranych Nagród.
 12. Zastrzeżenia z ust. 9-11 nie wyłączają odpowiedzialności Sponsora wobec Uczestnika w zakresie przekazanych Nagród z pozostałych tytułów prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
V. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek
 1. W informacji e-mailowej przesłanej Uczestnikowi, o której mowa w pkt. II ust. 4, Organizator zwróci się z prośbą – do Uczestnika, który uzyskał prawo tylko do Nagrody – o podanie pełnego adresu dostawy Nagrody wraz pozostałymi danymi kontaktowymi (np. numer telefonu). Brak podania ww. danych drogą e-mailową – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – w terminie do dnia 2 września 2018 roku, lub podanie danych niezgodnych z obwarowaniami wynikającymi
  z pkt. III ust. 19, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 2. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostarczaniem Nagród leżące wyłącznie po stronie Uczestnika (np. podanie błędnego lub niekompletnego adresu dostawy).
 3. Nagrody będą wysyłane przez Sponsora niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, nie wcześniej jednak niż przed dniem 7 września 2018 roku.
 4. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 2 października 2018 roku, za wyjątkiem przewidzianym w zdaniu kolejnym, prawo własności do Nagrody pozostaje przy Sponsorze. Przedmiotowy termin ulega stosownemu przedłużeniu w przypadku niedotrzymania przez Organizatora i/lub Sponsora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 5. Sponsor zastrzega sobie swobodny wybór usługodawcy w zakresie dostarczania Nagród spośród podmiotów działających w odpowiadającej branży oficjalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszelkie koszty dystrybucji Nagród (pakowanie, koszty wysyłki, ubezpieczenie) pokrywa Sponsor.
VI. Konkurs – zasady i przebieg
 1. Konkurs przeprowadzany będzie jedynie w Okresie Konkursu za pośrednictwem Aplikacji udostępnianej na Stronie Konkursowej.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie, prócz zobowiązań określonych w pkt III, jest zapoznanie się z tekstem niniejszego Regulaminu dostępnym na Stronie Konkursowej oraz jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na Stronie Konkursowej i/lub Aplikacji lub – w przypadku Uczestników małoletnich – poprzez treść oświadczenia stanowiącego treść Załącznika nr 1.
 3. Każdy Uczestnik – z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu – ma prawo, w dowolnym momencie w Okresie Konkursu, do nielimitowanego skorzystania z Rozgrywki (udziału w Konkursie). Identyfikacją Uczestnika – na potrzeby systemu losującego – jest adres e-mail podany w Formularzu.
 4. Ranking Orto-Gry stanowią zebrane Wyniki wszystkich Uczestników (z zastrzeżeniem pkt. III ust. 23-25) posegregowane po indeksach Uczestników (adresy e-mail) wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący.
 5. Każdorazowy Wynik Uczestnika obliczany jest w oparciu o kalkulację punktów przyznawanych Uczestnikowi na podstawie:
  • a) poprawności rozwiązania zagadek w aplikacji Pary-Mary
  • b) czasu rozwiązania zagadek w aplikacji Pary-Mary
​​i przeliczany automatycznie przez Aplikację.
 1. Szczegółowy tryb przeliczania automatycznego punktów, o którym mowa w ust.5 będzie dostępny do wglądu w formie papierowej w Okresie Konkursu i w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po Okresie Konkursu w biurze Organizatora, (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) a dodatkowo w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Okresu Konkursu, będzie on wysyłany – na każde żądanie Uczestnika – w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.
 2. Użytkownik oświadcza, że będzie uczestniczył w Konkursie (rozwiązując zagadki w Pary-Mary) używając wyłącznie swojej wiedzy, w szczególności nie będzie korzystał ze słowników ortograficznych zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i dostępnych w trybie online.
 3. W związku z powyższym, każdorazowa próba włączenia innej karty w przeglądarce internetowej lub innego okienka na komputerze w trakcie Rozgrywki będzie przerywała rozgrywkę, co będzie skutkowało anulowaniem punktacji.
VII. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa.
 2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz wpływ tego przetwarzania na uczestnictwo Uczestników w Konkursie oraz uzyskanie i zachowanie praw wynikających z Regulaminu precyzuje Załącznik nr 4.
VIII. Reklamacje
 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
  z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w okresie do 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu (jeżeli dotyczy), adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja Orto-Gry Pary-Mary” lub listownie na adres Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja Orto-Gry Pary-Mary”
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres podany w Formularzu, jeżeli dotyczy) lub listownie na podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego.
IX. Odpowiedzialność
 1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega – z przyczyn technicznego charakteru Aplikacji i Strony Konkursowej i ich funkcjonowania w środowisku wirtualnym – możliwość występowania przerw lub zakłóceń w zakresie udostępniania Strony Konkursowej lub Aplikacji, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora. O każdej przyczynie ww. przerw lub zakłóceń Organizator będzie informował na Stronie Konkursowej zawczasu bez zbędnej zwłoki wraz z podaniem szacowanego terminu ustania przerw lub zakłóceń.
 3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu wymaganych starań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Konkursowej lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. błędy związane z niekompatybilnością przeglądarki internetowej) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Konkursowej lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku braku kompatybilności Urządzenia, o czym traktuje Załącznik nr 2 ust. 8.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku problemów technicznych z plikami „cookies” po stronie Urządzenia, o których traktuje Załącznik nr 3, w szczególności w przypadku braku zgody, o której mowa w Załączniku nr 3 ust. 8.
X. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Okres Konkursu oraz przez 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Załączniki (wymienione w pkt. XI) stanowią integralną część Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie Konkursu, przy czym Regulamin zmieniony obowiązywać będzie nie wcześniej niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej a wszyscy Uczestnicy, którzy na dzień publikacji zmienionego Regulaminu dokonali już Rejestracji, otrzymają treść zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczna na adres e-mail wskazany w Formularzu niezwłocznie po jego publikacji na Stronie Konkursowej.
 6. Zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania wobec uczestnictwa w Konkursie (Szans zrealizowanych) mającego miejsce przed dniem jego wejścia w życie.
XI. Załączniki
 1. Załączniki, wymienione w ust. 3, stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Definicje pojęć zastosowane w zasadniczej części Regulaminu, mają zastosowanie także w odniesieniu do Załączników. Numeracja stron Regulaminu obejmuje Załączniki.
 3. Załącznikami do Regulaminu (zwanymi „Załącznikami”) są:
 
 
Regulamin Konkursu
„Inter-Space”
Warszawa, wrzesień 2018
I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin z dnia 20.08.2018 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Inter-Space”” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Moon Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640),
  przy ul. Mokotowskiej 1, piętro 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000396038, NIP: 7010314063 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677),
  przy ul. Cybernetyki 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264 (zwana dalej „Sponsorem”).
 4. Na zlecenie Organizatora koordynatorem Konkursu jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5272504415 (zwana dalej „Koordynatorem”).
 5. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem aplikacji konkursowej (zwanej dalej „Aplikacją”) udostępnianej przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.oblednedyktando.pl/pary-mary (zwanej dalej „Stroną Konkursową”). Organizator zastrzega sobie prawo do promocji Konkursu za pośrednictwem innych niż Strona Konkursowa stron www, z tym jednak zastrzeżeniem, że Aplikacja dostępna będzie bezpośrednio tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej.
 6. Zakres oraz sposób dozwolonego korzystania z Aplikacji i Strony Konkursowej na potrzeby uczestnictwa w Konkursie precyzuje Załącznik nr 2.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny a Korzystanie z Aplikacji i udział w Konkursie będzie się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie (korzystanie z Aplikacji i Strony Konkursowej) jest technicznie możliwy za pośrednictwem komputera lub laptopa z dostępem do sieci Internet („Urządzenie”) i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  Uczestnik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
II. Harmonogram Konkursu
 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 3 września 2018 roku (godz. 8:00) do dnia 17 września 2018 roku (godz. 23:59) (zwanym dalej „Okresem Konkursu”), przy czym Aplikacja i Strona Konkursowa mogą funkcjonować w okresie szerszym niż Okres Konkursu, bez skuteczności jednak dla Konkursu.
 2. Godziny oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Konkursu (Okresu Konkursu) liczone są według czasu polskiego obowiązującego w okresie trwania Konkursu, według serwera obsługującego Stronę Konkursową.
 3. Wyniki Konkursu (w postaci końcowego Rankingu poszczególnych Orto-Gier), w tym imienna lista Uczestników, którzy uzyskali prawo uczestnictwa w Finale Konkursu (zwane dalej „Wynikami Konkursu”), zostaną ogłoszone do dnia 26 września 2018 roku na Stronie Konkursowej. Uczestnicy, którym przysługiwać będzie prawo do Nagrody oraz otrzymają odrębne powiadomienia o Wynikach Konkursu (wraz ze wskazaniem Wyniku przynależnego danemu Uczestnikowi, jego miejsca w Rankingu Orto-Gier) przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu, niezwłocznie po ogłoszeniu Wyników Konkursu nie później jednak niż do dnia 26 września 2018 roku.
 4. Organizator – w związku z wykonaniem zapisów pkt. III ust. 22 [dyskwalifikacja] – zastrzega, iż Wyniki Konkursu (końcowy/finalny Ranking Orto-Gier) mogą różnić się – na skutek Dyskwalifikacji – od Rankingu Orto-Gier zaktualizowanych o Wyniki wszystkich Uczestników na koniec Okresu Konkursu.
III. Uczestnicy Konkursu – rejestracja, zgody, dyskwalifikacja.
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym wieku oraz – określonym na pierwszy dzień Okresu Konkursu – oraz osoba małoletnia (tj. urodzona po 20 sierpnia 1999 roku), która uzyskała zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanych dalej „Przedstawicielem Ustawowym”) na uczestnictwo w Konkursie (zwaną dalej „Zgodą”). Wzór Zgody (wraz z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest osobą małoletnia (tj. urodzona po 20 sierpnia 1999 roku) do odbioru wszelkich Nagród w ramach Konkursu uprawnieni są tylko jej Przedstawiciele Ustawowi lub prawni opiekunowie.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora lub Koordynatora i innych firm współpracujących z Organizatorem, Sponsorem lub Koordynatorem przy organizacji niniejszego Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się w Aplikacji i podania następujących danych w ramach formularza zgłoszeniowego (zwanego „Formularzem”):
  • a) imię (imiona) i nazwisko Uczestnika,
  • b) wiek Uczestnika (w latach, wg stanu na dzień przesłania Formularza),
  • c) miejscowość zamieszkania Uczestnika,
  • d) aktualny adres e-mail Uczestnika (który będzie wykorzystywany w celach kontaktowych i informacyjnych przez cały Okres Konkursu oraz w czasie późniejszym jedynie w przypadkach przewidzianych Regulaminem);
  • e) miejscowość w którym Uczestnik uczęszcza do szkoły,
  • f) szkoła, do której Uczestnik (wybór z listy rozwijanej) (zwanych dalej „Szkołami”).
  • g) numer telefonu Uczestnika (nieobowiązkowo)
 5. Przesyłając Formularz, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Formularze z podanymi nieprawdziwymi danymi będą sprawdzane i usuwane.
 6. Uczestnik otrzymuje, niezwłocznie po przesłaniu Formularza, drogą elektroniczną – na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej – potwierdzenie rejestracji dokonanej przez Organizatora (zwanej dalej „Rejestracją”). Rejestracja jest warunkiem niezbędnym dla pełnego i skutecznego udziału w Konkursie.
 7. Pojedyncza osoba fizyczna – z zastrzeżeniem obwarowań ust. 1 – może dokonać skutecznej i pełnej Rejestracji tylko i wyłącznie jednokrotnie. Osoba fizyczna może zatem brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik. Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
 8. Wraz z podaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu – na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik będzie proszony o wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie plików „cookies” (zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 3).
 10. W związku z organizacją przebiegu Konkursu, publikowane będą częściowo zanonimizowane Wyniki Uczestników (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz miastem zamieszkania Uczestnika). Zgoda, o której mowa w ust. 8, obejmuje częściową publikację Wyników Uczestników.
 11. W trakcie Rejestracji, przy wykorzystaniu Formularza, Uczestnik może – niezależnie od zgody opisanej w ust. 8 – wyrazić (dodatkowo) zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 12. Zgoda, o której traktuje ust. 11, jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
 13. Brak wyrażenia zgody, o której traktuje ust. 11, lub cofnięcie tej zgody, pozostaje bez wpływu na możliwość uczestnictwa Uczestnika w Konkursie oraz na nabywanie praw na mocy Regulaminu.
 14. Uczestnicy, którzy – na podstawie ust. 1 – muszą uzyskać Zgodę, są zobowiązani – w terminie do 27 września 2018 roku – przesłać przedmiotową Zgodę wraz pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1). Zgoda (wraz z pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu) może być przesłana w formie skanu na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl) lub złożona osobiście u Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 15. Uczestnicy, o których mowa w ust. 14, którzy wyrazili dodatkowo zgodę, o której mowa w ust. 11, dla skutecznego wyrażenia woli w zakresie tej zgody, winni dostarczyć pisemne potwierdzenie przedmiotowej zgody (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1) w trybie opisanym w ust. 14.
  Brak dostarczenia pisemnego potwierdzenia przedmiotowej zgody w terminie opisanym w ust. 14, będzie traktowane na równi z cofnięciem przedmiotowej zgody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 16. Ze względów technicznych (harmonogram i ramy czasowe Konkursu) Organizator nie przewiduje przesyłania przez Uczestników do Organizatora jakichkolwiek materiałów (zgód, oświadczeń) – za wyjątkiem opisanym w pkt. VIII [reklamacje] – pocztą tradycyjną lub kurierem.
  Niemniej jednak, Uczestnik ma pełne prawo do skorzystania z tych form, z tym jednak zastrzeżeniem, że – na potrzeby skutecznego dostarczenia do Organizatora – przyjmowana jest data wpłynięcia listu lub przesyłki do Organizatora.
 17. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 14, powoduje w przypadku Uczestnika, który uzyskał prawo do Nagrody, utratę prawa do Nagrody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 18. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 14 [27 września 2018 roku] rozesłać do Uczestników, których dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 14, mailową informację (na adresy e-mail poczty elektronicznej zgodne z podanymi w Formularzach) w przedmiocie przypomnienia o konieczności złożenia – pod rygorem utraty praw do Nagród Zgody wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 19. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek Nagrody w ramach Konkursu, Uczestnik będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki – w związku z ust. 1 – nie może być adresem zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadkach opisanych w:
  • a) pkt. III ust. 5 Regulaminu [dane w Formularzu niezgodne ze stanem faktycznym];
  • b) pkt. III ust. 7 Regulaminu [Rejestracja więcej niż jednego Uczestnika];
  • c) ust. od 3 do 7 włącznie Załącznika nr 2 [zabronione wykorzystanie Strony Konkursowej lub Aplikacji].
(zwanej „Dyskwalifikacją).
 1. Dyskwalifikacja oznacza anulację wszystkich dotychczasowych Wyników danego Uczestnika. Dyskwalifikacja oznacza tym samym utratę przez Uczestnika prawa do wszelkich potencjalnych Nagród.
 2. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie Uczestnika z końcowego Rankingu Konkursu.
 3. Niezależnie od momentu zaistnienia podstawy do Dyskwalifikacji, Dyskwalifikacja może nastąpić w każdym późniejszym czasie, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia Wyników Konkursu
  (27 września 2018 roku).
 4. O fakcie Dyskwalifikacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie w trybie opisanym w pkt. II ust. 4.
 5. Od Dyskwalifikacji przysługuje reklamacja w trybie przewidzianym w pkt. VIII.
IV. Nagrody – przedmiot, podatek, wady
 1. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsora, są przyznawane – zgodnie z Regulaminem – przez Organizatora.
 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o prawie do konkretnej Nagrody wraz z informacją o Wynikach Konkursu za pomocą wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. II ust. 4.
 3. Nagrody są w wyłącznej dyspozycji oraz są dystrybuowane (przekazywane/przesyłane) Uczestnikom przez Sponsora.
 4. W Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
  • Nagroda za 1 miejsce: zestaw 16 długopisów marki Pilot Pen Polska edycja MIKA, o szacunkowej wartości rynkowej ok. 200 zł
  • Nagroda za miejsce od 2 do 49: 4 długopisy marki Pilot Pen Polska edycja MIKA, o szacunkowej wartości rynkowej ok. 40 zł
 5. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych Nagród, przy czym poszczególne Nagrody zastępujące Nagrody zastępowane nie mogą być niższej wartości pieniężnej niż odpowiadające Nagrody zastępowane i muszą być jednocześnie produktami tego samego rodzaju, koloru, modelu i gatunku.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 4 oraz 5, Nagrody mogą różnić się nieznacznie (pod względem modelu, koloru, wzoru itp.) wobec analogicznych produktów znajdujących się w obrocie handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie oferuje możliwości bezpośredniego nabycia Nagród lub rzeczy podobnych do Nagród w ramach Aplikacji lub Strony Konkursowej.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 9. Sponsor zapewnia, że produkty stanowiące Nagrody będę w chwili przekazania Uczestnikom lub wysyłki do Uczestników – zgodnie z najlepszą wiedzą Sponsora – produktami fabrycznie nowymi, produktami pełnowartościowymi i produktami kompletnymi. Nagrody będą posiadały wszelkie niezbędne opisy (w języku polskim), oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie tych produktów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem a – jeżeli do produktu stanowiącego Nagrodę dołączana jest karta gwarancyjna na potrzeby realizacji usługi gwarancji – karty gwarancyjne wypełnione w sposób wystarczający dla potencjalnego skorzystania przez Uczestnika z usługi gwarancji (za wyjątkiem dołączenia dowodu sprzedaży).
 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Nagród spoczywa tylko i wyłącznie na sprzedawcy, od którego Sponsor nabył produkty z przeznaczeniem na Nagrody. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa tylko i wyłącznie na podmiocie wskazanym w treści gwarancji jako gwarant zgodnie z treścią gwarancji. Uczestnik, który odebrał Nagrodę, będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z powyższych tytułów tylko i wyłącznie bezpośrednio od wyżej zdefiniowanych sprzedawcy lub gwaranta.
 11. Sponsor zobowiązuje się – w przypadkach określonych w ust. 10 – do udzielenia Uczestnikowi wszelkich informacji będących w posiadaniu Sponsora a niezbędnych do egzekucji roszczeń Uczestnika z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zakresie odebranych Nagród.
 12. Zastrzeżenia z ust. 9-11 nie wyłączają odpowiedzialności Sponsora wobec Uczestnika w zakresie przekazanych Nagród z pozostałych tytułów prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
V. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek
 1. W informacji e-mailowej przesłanej Uczestnikowi, o której mowa w pkt. II ust. 4, Organizator zwróci się z prośbą – do Uczestnika, który uzyskał prawo tylko do Nagrody – o podanie pełnego adresu dostawy Nagrody wraz pozostałymi danymi kontaktowymi (np. numer telefonu). Brak podania ww. danych drogą e-mailową – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – w terminie do dnia 27 września 2018 roku, lub podanie danych niezgodnych z obwarowaniami wynikającymi
  z pkt. III ust. 19, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 2. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostarczaniem Nagród leżące wyłącznie po stronie Uczestnika (np. podanie błędnego lub niekompletnego adresu dostawy).
 3. Nagrody będą wysyłane przez Sponsora niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, nie wcześniej jednak niż przed dniem 27 września 2018 roku.
 4. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 2 października 2018 roku, za wyjątkiem przewidzianym w zdaniu kolejnym, prawo własności do Nagrody pozostaje przy Sponsorze. Przedmiotowy termin ulega stosownemu przedłużeniu w przypadku niedotrzymania przez Organizatora i/lub Sponsora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 5. Sponsor zastrzega sobie swobodny wybór usługodawcy w zakresie dostarczania Nagród spośród podmiotów działających w odpowiadającej branży oficjalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszelkie koszty dystrybucji Nagród (pakowanie, koszty wysyłki, ubezpieczenie) pokrywa Sponsor.
VI. Konkurs – zasady i przebieg
 1. Konkurs przeprowadzany będzie jedynie w Okresie Konkursu za pośrednictwem Aplikacji udostępnianej na Stronie Konkursowej.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie, prócz zobowiązań określonych w pkt III, jest zapoznanie się z tekstem niniejszego Regulaminu dostępnym na Stronie Konkursowej oraz jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na Stronie Konkursowej i/lub Aplikacji lub – w przypadku Uczestników małoletnich – poprzez treść oświadczenia stanowiącego treść Załącznika nr 1.
 3. Każdy Uczestnik – z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu – ma prawo, w dowolnym momencie w Okresie Konkursu, do nielimitowanego skorzystania z Rozgrywki (udziału w Konkursie). Identyfikacją Uczestnika – na potrzeby systemu losującego – jest adres e-mail podany w Formularzu.
 4. Ranking Orto-Gry stanowią zebrane Wyniki wszystkich Uczestników (z zastrzeżeniem pkt. III ust. 23-25) posegregowane po indeksach Uczestników (adresy e-mail) wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący.
 5. Każdorazowy Wynik Uczestnika obliczany jest w oparciu o kalkulację punktów przyznawanych Uczestnikowi na podstawie:
  • a) poprawności rozwiązania zagadek w aplikacji Pary-Mary
  • b) czasu rozwiązania zagadek w aplikacji Pary-Mary
​​i przeliczany automatycznie przez Aplikację.
 1. Szczegółowy tryb przeliczania automatycznego punktów, o którym mowa w ust.5 będzie dostępny do wglądu w formie papierowej w Okresie Konkursu i w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po Okresie Konkursu w biurze Organizatora, (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) a dodatkowo w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Okresu Konkursu, będzie on wysyłany – na każde żądanie Uczestnika – w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.
 2. Użytkownik oświadcza, że będzie uczestniczył w Konkursie (rozwiązując zagadki w Pary-Mary) używając wyłącznie swojej wiedzy, w szczególności nie będzie korzystał ze słowników ortograficznych zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i dostępnych w trybie online.
 3. W związku z powyższym, każdorazowa próba włączenia innej karty w przeglądarce internetowej lub innego okienka na komputerze w trakcie Rozgrywki będzie przerywała rozgrywkę, co będzie skutkowało anulowaniem punktacji.
VII. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa.
 2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz wpływ tego przetwarzania na uczestnictwo Uczestników w Konkursie oraz uzyskanie i zachowanie praw wynikających z Regulaminu precyzuje Załącznik nr 4.
VIII. Reklamacje
 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
  z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w okresie do 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu (jeżeli dotyczy), adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja Orto-Gry Pary-Mary” lub listownie na adres Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja Orto-Gry Pary-Mary”
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres podany w Formularzu, jeżeli dotyczy) lub listownie na podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego.
IX. Odpowiedzialność
 1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega – z przyczyn technicznego charakteru Aplikacji i Strony Konkursowej i ich funkcjonowania w środowisku wirtualnym – możliwość występowania przerw lub zakłóceń w zakresie udostępniania Strony Konkursowej lub Aplikacji, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora. O każdej przyczynie ww. przerw lub zakłóceń Organizator będzie informował na Stronie Konkursowej zawczasu bez zbędnej zwłoki wraz z podaniem szacowanego terminu ustania przerw lub zakłóceń.
 3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu wymaganych starań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Konkursowej lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. błędy związane z niekompatybilnością przeglądarki internetowej) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Konkursowej lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku braku kompatybilności Urządzenia, o czym traktuje Załącznik nr 2 ust. 8.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku problemów technicznych z plikami „cookies” po stronie Urządzenia, o których traktuje Załącznik nr 3, w szczególności w przypadku braku zgody, o której mowa w Załączniku nr 3 ust. 8.
X. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Okres Konkursu oraz przez 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Załączniki (wymienione w pkt. XI) stanowią integralną część Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie Konkursu, przy czym Regulamin zmieniony obowiązywać będzie nie wcześniej niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej a wszyscy Uczestnicy, którzy na dzień publikacji zmienionego Regulaminu dokonali już Rejestracji, otrzymają treść zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczna na adres e-mail wskazany w Formularzu niezwłocznie po jego publikacji na Stronie Konkursowej.
 6. Zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania wobec uczestnictwa w Konkursie (Szans zrealizowanych) mającego miejsce przed dniem jego wejścia w życie.
XI. Załączniki
 1. Załączniki, wymienione w ust. 3, stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Definicje pojęć zastosowane w zasadniczej części Regulaminu, mają zastosowanie także w odniesieniu do Załączników. Numeracja stron Regulaminu obejmuje Załączniki.
 3. Załącznikami do Regulaminu (zwanymi „Załącznikami”) są:
 
Regulamin Konkursu
„Orto-Basketball”
Warszawa, wrzesień 2018
I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin z dnia 20.08.2018 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Orto-Basketball”” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Moon Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640),
  przy ul. Mokotowskiej 1, piętro 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000396038, NIP: 7010314063 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677),
  przy ul. Cybernetyki 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264 (zwana dalej „Sponsorem”).
 4. Na zlecenie Organizatora koordynatorem Konkursu jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5272504415 (zwana dalej „Koordynatorem”).
 5. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem aplikacji konkursowej (zwanej dalej „Aplikacją”) udostępnianej przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.oblednedyktando.pl/orto-basketball (zwanej dalej „Stroną Konkursową”). Organizator zastrzega sobie prawo do promocji Konkursu za pośrednictwem innych niż Strona Konkursowa stron www, z tym jednak zastrzeżeniem, że Aplikacja dostępna będzie bezpośrednio tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej.
 6. Zakres oraz sposób dozwolonego korzystania z Aplikacji i Strony Konkursowej na potrzeby uczestnictwa w Konkursie precyzuje Załącznik nr 2.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny a Korzystanie z Aplikacji i udział w Konkursie będzie się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie (korzystanie z Aplikacji i Strony Konkursowej) jest technicznie możliwy za pośrednictwem komputera lub laptopa z dostępem do sieci Internet („Urządzenie”) i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  Uczestnik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
II. Harmonogram Konkursu
 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 17 września 2018 roku (godz. 8:00) do dnia 1 października 2018 roku (godz. 23:59) (zwanym dalej „Okresem Konkursu”), przy czym Aplikacja i Strona Konkursowa mogą funkcjonować w okresie szerszym niż Okres Konkursu, bez skuteczności jednak dla Konkursu.
 2. Godziny oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Konkursu (Okresu Konkursu) liczone są według czasu polskiego obowiązującego w okresie trwania Konkursu, według serwera obsługującego Stronę Konkursową.
 3. Wyniki Konkursu (w postaci końcowego Rankingu poszczególnych Orto-Gier), w tym imienna lista Uczestników, którzy uzyskali prawo uczestnictwa w Finale Konkursu (zwane dalej „Wynikami Konkursu”), zostaną ogłoszone do dnia 10 października 2018 roku na Stronie Konkursowej. Uczestnicy, którym przysługiwać będzie prawo do Nagrody oraz otrzymają odrębne powiadomienia o Wynikach Konkursu (wraz ze wskazaniem Wyniku przynależnego danemu Uczestnikowi, jego miejsca w Rankingu Orto-Gier) przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu, niezwłocznie po ogłoszeniu Wyników Konkursu nie później jednak niż do dnia 10 października 2018 roku.
 4. Organizator – w związku z wykonaniem zapisów pkt. III ust. 22 [dyskwalifikacja] – zastrzega, iż Wyniki Konkursu (końcowy/finalny Ranking Orto-Gier) mogą różnić się – na skutek Dyskwalifikacji – od Rankingu Orto-Gier zaktualizowanych o Wyniki wszystkich Uczestników na koniec Okresu Konkursu.
III. Uczestnicy Konkursu – rejestracja, zgody, dyskwalifikacja.
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym wieku oraz – określonym na pierwszy dzień Okresu Konkursu – oraz osoba małoletnia (tj. urodzona po 20 sierpnia 1999 roku), która uzyskała zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanych dalej „Przedstawicielem Ustawowym”) na uczestnictwo w Konkursie (zwaną dalej „Zgodą”). Wzór Zgody (wraz z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest osobą małoletnia (tj. urodzona po 20 sierpnia 1999 roku) do odbioru wszelkich Nagród w ramach Konkursu uprawnieni są tylko jej Przedstawiciele Ustawowi lub prawni opiekunowie.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora lub Koordynatora i innych firm współpracujących z Organizatorem, Sponsorem lub Koordynatorem przy organizacji niniejszego Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się w Aplikacji i podania następujących danych w ramach formularza zgłoszeniowego (zwanego „Formularzem”):
  • a) imię (imiona) i nazwisko Uczestnika,
  • b) wiek Uczestnika (w latach, wg stanu na dzień przesłania Formularza),
  • c) miejscowość zamieszkania Uczestnika,
  • d) aktualny adres e-mail Uczestnika (który będzie wykorzystywany w celach kontaktowych i informacyjnych przez cały Okres Konkursu oraz w czasie późniejszym jedynie w przypadkach przewidzianych Regulaminem);
  • e) miejscowość w którym Uczestnik uczęszcza do szkoły,
  • f) szkoła, do której Uczestnik (wybór z listy rozwijanej) (zwanych dalej „Szkołami”).
  • g) numer telefonu Uczestnika (nieobowiązkowo)
 5. Przesyłając Formularz, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Formularze z podanymi nieprawdziwymi danymi będą sprawdzane i usuwane.
 6. Uczestnik otrzymuje, niezwłocznie po przesłaniu Formularza, drogą elektroniczną – na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej – potwierdzenie rejestracji dokonanej przez Organizatora (zwanej dalej „Rejestracją”). Rejestracja jest warunkiem niezbędnym dla pełnego i skutecznego udziału w Konkursie.
 7. Pojedyncza osoba fizyczna – z zastrzeżeniem obwarowań ust. 1 – może dokonać skutecznej i pełnej Rejestracji tylko i wyłącznie jednokrotnie. Osoba fizyczna może zatem brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik. Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
 8. Wraz z podaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu – na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik będzie proszony o wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie plików „cookies” (zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 3).
 10. W związku z organizacją przebiegu Konkursu, publikowane będą częściowo zanonimizowane Wyniki Uczestników (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz miastem zamieszkania Uczestnika). Zgoda, o której mowa w ust. 8, obejmuje częściową publikację Wyników Uczestników.
 11. W trakcie Rejestracji, przy wykorzystaniu Formularza, Uczestnik może – niezależnie od zgody opisanej w ust. 8 – wyrazić (dodatkowo) zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 12. Zgoda, o której traktuje ust. 11, jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
 13. Brak wyrażenia zgody, o której traktuje ust. 11, lub cofnięcie tej zgody, pozostaje bez wpływu na możliwość uczestnictwa Uczestnika w Konkursie oraz na nabywanie praw na mocy Regulaminu.
 14. Uczestnicy, którzy – na podstawie ust. 1 – muszą uzyskać Zgodę, są zobowiązani – w terminie do 10 października 2018 roku – przesłać przedmiotową Zgodę wraz pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1). Zgoda (wraz z pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu) może być przesłana w formie skanu na adres e-mail Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl) lub złożona osobiście u Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 15. Uczestnicy, o których mowa w ust. 14, którzy wyrazili dodatkowo zgodę, o której mowa w ust. 11, dla skutecznego wyrażenia woli w zakresie tej zgody, winni dostarczyć pisemne potwierdzenie przedmiotowej zgody (w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1) w trybie opisanym w ust. 14.
  Brak dostarczenia pisemnego potwierdzenia przedmiotowej zgody w terminie opisanym w ust. 14, będzie traktowane na równi z cofnięciem przedmiotowej zgody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 16. Ze względów technicznych (harmonogram i ramy czasowe Konkursu) Organizator nie przewiduje przesyłania przez Uczestników do Organizatora jakichkolwiek materiałów (zgód, oświadczeń) – za wyjątkiem opisanym w pkt. VIII [reklamacje] – pocztą tradycyjną lub kurierem.
  Niemniej jednak, Uczestnik ma pełne prawo do skorzystania z tych form, z tym jednak zastrzeżeniem, że – na potrzeby skutecznego dostarczenia do Organizatora – przyjmowana jest data wpłynięcia listu lub przesyłki do Organizatora.
 17. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 14, powoduje w przypadku Uczestnika, który uzyskał prawo do Nagrody, utratę prawa do Nagrody ze skutkiem na dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 14.
 18. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 14 [10 października 2018 roku] rozesłać do Uczestników, których dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 14, mailową informację (na adresy e-mail poczty elektronicznej zgodne z podanymi w Formularzach) w przedmiocie przypomnienia o konieczności złożenia – pod rygorem utraty praw do Nagród Zgody wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 19. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek Nagrody w ramach Konkursu, Uczestnik będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki – w związku z ust. 1 – nie może być adresem zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadkach opisanych w:
  • a) pkt. III ust. 5 Regulaminu [dane w Formularzu niezgodne ze stanem faktycznym];
  • b) pkt. III ust. 7 Regulaminu [Rejestracja więcej niż jednego Uczestnika];
  • c) ust. od 3 do 7 włącznie Załącznika nr 2 [zabronione wykorzystanie Strony Konkursowej lub Aplikacji].
(zwanej „Dyskwalifikacją).
 1. Dyskwalifikacja oznacza anulację wszystkich dotychczasowych Wyników danego Uczestnika. Dyskwalifikacja oznacza tym samym utratę przez Uczestnika prawa do wszelkich potencjalnych Nagród.
 2. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie Uczestnika z końcowego Rankingu Konkursu.
 3. Niezależnie od momentu zaistnienia podstawy do Dyskwalifikacji, Dyskwalifikacja może nastąpić w każdym późniejszym czasie, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia Wyników Konkursu
  (10 października 2018 roku).
 4. O fakcie Dyskwalifikacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie w trybie opisanym w pkt. II ust. 4.
 5. Od Dyskwalifikacji przysługuje reklamacja w trybie przewidzianym w pkt. VIII.
IV. Nagrody – przedmiot, podatek, wady
 1. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsora, są przyznawane – zgodnie z Regulaminem – przez Organizatora.
 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o prawie do konkretnej Nagrody wraz z informacją o Wynikach Konkursu za pomocą wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. II ust. 4.
 3. Nagrody są w wyłącznej dyspozycji oraz są dystrybuowane (przekazywane/przesyłane) Uczestnikom przez Sponsora.
 4. W Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
  • Nagroda za 1 miejsce: zestaw 16 długopisów marki Pilot Pen Polska edycja MIKA, o szacunkowej wartości rynkowej ok. 200 zł
  • Nagroda za miejsce od 2 do 49: 4 długopisy marki Pilot Pen Polska edycja MIKA, o szacunkowej wartości rynkowej ok. 40 zł
 5. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych Nagród, przy czym poszczególne Nagrody zastępujące Nagrody zastępowane nie mogą być niższej wartości pieniężnej niż odpowiadające Nagrody zastępowane i muszą być jednocześnie produktami tego samego rodzaju, koloru, modelu i gatunku.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 4 oraz 5, Nagrody mogą różnić się nieznacznie (pod względem modelu, koloru, wzoru itp.) wobec analogicznych produktów znajdujących się w obrocie handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie oferuje możliwości bezpośredniego nabycia Nagród lub rzeczy podobnych do Nagród w ramach Aplikacji lub Strony Konkursowej.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 9. Sponsor zapewnia, że produkty stanowiące Nagrody będę w chwili przekazania Uczestnikom lub wysyłki do Uczestników – zgodnie z najlepszą wiedzą Sponsora – produktami fabrycznie nowymi, produktami pełnowartościowymi i produktami kompletnymi. Nagrody będą posiadały wszelkie niezbędne opisy (w języku polskim), oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie tych produktów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem a – jeżeli do produktu stanowiącego Nagrodę dołączana jest karta gwarancyjna na potrzeby realizacji usługi gwarancji – karty gwarancyjne wypełnione w sposób wystarczający dla potencjalnego skorzystania przez Uczestnika z usługi gwarancji (za wyjątkiem dołączenia dowodu sprzedaży).
 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Nagród spoczywa tylko i wyłącznie na sprzedawcy, od którego Sponsor nabył produkty z przeznaczeniem na Nagrody. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa tylko i wyłącznie na podmiocie wskazanym w treści gwarancji jako gwarant zgodnie z treścią gwarancji. Uczestnik, który odebrał Nagrodę, będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z powyższych tytułów tylko i wyłącznie bezpośrednio od wyżej zdefiniowanych sprzedawcy lub gwaranta.
 11. Sponsor zobowiązuje się – w przypadkach określonych w ust. 10 – do udzielenia Uczestnikowi wszelkich informacji będących w posiadaniu Sponsora a niezbędnych do egzekucji roszczeń Uczestnika z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zakresie odebranych Nagród.
 12. Zastrzeżenia z ust. 9-11 nie wyłączają odpowiedzialności Sponsora wobec Uczestnika w zakresie przekazanych Nagród z pozostałych tytułów prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
V. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek
 1. W informacji e-mailowej przesłanej Uczestnikowi, o której mowa w pkt. II ust. 4, Organizator zwróci się z prośbą – do Uczestnika, który uzyskał prawo tylko do Nagrody – o podanie pełnego adresu dostawy Nagrody wraz pozostałymi danymi kontaktowymi (np. numer telefonu). Brak podania ww. danych drogą e-mailową – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – w terminie do dnia 10 paźdzernika 2018 roku, lub podanie danych niezgodnych z obwarowaniami wynikającymi
  z pkt. III ust. 19, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
 2. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostarczaniem Nagród leżące wyłącznie po stronie Uczestnika (np. podanie błędnego lub niekompletnego adresu dostawy).
 3. Nagrody będą wysyłane przez Sponsora niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, nie wcześniej jednak niż przed dniem 10 paźdzernika 2018 roku.
 4. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 27 października 2018 roku, za wyjątkiem przewidzianym w zdaniu kolejnym, prawo własności do Nagrody pozostaje przy Sponsorze. Przedmiotowy termin ulega stosownemu przedłużeniu w przypadku niedotrzymania przez Organizatora i/lub Sponsora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 5. Sponsor zastrzega sobie swobodny wybór usługodawcy w zakresie dostarczania Nagród spośród podmiotów działających w odpowiadającej branży oficjalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszelkie koszty dystrybucji Nagród (pakowanie, koszty wysyłki, ubezpieczenie) pokrywa Sponsor.
VI. Konkurs – zasady i przebieg
 1. Konkurs przeprowadzany będzie jedynie w Okresie Konkursu za pośrednictwem Aplikacji udostępnianej na Stronie Konkursowej.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie, prócz zobowiązań określonych w pkt III, jest zapoznanie się z tekstem niniejszego Regulaminu dostępnym na Stronie Konkursowej oraz jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na Stronie Konkursowej i/lub Aplikacji lub – w przypadku Uczestników małoletnich – poprzez treść oświadczenia stanowiącego treść Załącznika nr 1.
 3. Każdy Uczestnik – z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu – ma prawo, w dowolnym momencie w Okresie Konkursu, do nielimitowanego skorzystania z Rozgrywki (udziału w Konkursie). Identyfikacją Uczestnika – na potrzeby systemu losującego – jest adres e-mail podany w Formularzu.
 4. Ranking Orto-Gry stanowią zebrane Wyniki wszystkich Uczestników (z zastrzeżeniem pkt. III ust. 23-25) posegregowane po indeksach Uczestników (adresy e-mail) wg wartości punktów (Wyników) w sposób malejący.
 5. Każdorazowy Wynik Uczestnika obliczany jest w oparciu o kalkulację punktów przyznawanych Uczestnikowi na podstawie:
  • a) poprawności rozwiązania zagadek w aplikacji Pary-Mary
  • b) czasu rozwiązania zagadek w aplikacji Pary-Mary
​​i przeliczany automatycznie przez Aplikację.
 1. Szczegółowy tryb przeliczania automatycznego punktów, o którym mowa w ust.5 będzie dostępny do wglądu w formie papierowej w Okresie Konkursu i w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po Okresie Konkursu w biurze Organizatora, (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) a dodatkowo w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Okresu Konkursu, będzie on wysyłany – na każde żądanie Uczestnika – w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.
 2. Użytkownik oświadcza, że będzie uczestniczył w Konkursie (rozwiązując zagadki w Pary-Mary) używając wyłącznie swojej wiedzy, w szczególności nie będzie korzystał ze słowników ortograficznych zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i dostępnych w trybie online.
 3. W związku z powyższym, każdorazowa próba włączenia innej karty w przeglądarce internetowej lub innego okienka na komputerze w trakcie Rozgrywki będzie przerywała rozgrywkę, co będzie skutkowało anulowaniem punktacji.
VII. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales and Marketing Support (dawniej Sales and Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa.
 2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz wpływ tego przetwarzania na uczestnictwo Uczestników w Konkursie oraz uzyskanie i zachowanie praw wynikających z Regulaminu precyzuje Załącznik nr 4.
VIII. Reklamacje
 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
  z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w okresie do 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu (jeżeli dotyczy), adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja Orto-Gry Pary-Mary” lub listownie na adres Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Reklamacja Orto-Gry Pary-Mary”
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres podany w Formularzu, jeżeli dotyczy) lub listownie na podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego.
IX. Odpowiedzialność
 1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega – z przyczyn technicznego charakteru Aplikacji i Strony Konkursowej i ich funkcjonowania w środowisku wirtualnym – możliwość występowania przerw lub zakłóceń w zakresie udostępniania Strony Konkursowej lub Aplikacji, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora. O każdej przyczynie ww. przerw lub zakłóceń Organizator będzie informował na Stronie Konkursowej zawczasu bez zbędnej zwłoki wraz z podaniem szacowanego terminu ustania przerw lub zakłóceń.
 3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu wymaganych starań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Konkursowej lub Aplikacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. błędy związane z niekompatybilnością przeglądarki internetowej) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Konkursowej lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku braku kompatybilności Urządzenia, o czym traktuje Załącznik nr 2 ust. 8.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku problemów technicznych z plikami „cookies” po stronie Urządzenia, o których traktuje Załącznik nr 3, w szczególności w przypadku braku zgody, o której mowa w Załączniku nr 3 ust. 8.
X. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Okres Konkursu oraz przez 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia zakończenia Okresu Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Załączniki (wymienione w pkt. XI) stanowią integralną część Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie Konkursu, przy czym Regulamin zmieniony obowiązywać będzie nie wcześniej niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej a wszyscy Uczestnicy, którzy na dzień publikacji zmienionego Regulaminu dokonali już Rejestracji, otrzymają treść zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczna na adres e-mail wskazany w Formularzu niezwłocznie po jego publikacji na Stronie Konkursowej.
 6. Zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania wobec uczestnictwa w Konkursie (Szans zrealizowanych) mającego miejsce przed dniem jego wejścia w życie.
XI. Załączniki
 1. Załączniki, wymienione w ust. 3, stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Definicje pojęć zastosowane w zasadniczej części Regulaminu, mają zastosowanie także w odniesieniu do Załączników. Numeracja stron Regulaminu obejmuje Załączniki.
 3. Załącznikami do Regulaminu (zwanymi „Załącznikami”) są:
 
Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania Serwisu oraz jego dalszego rozwoju i promocji zgodnie z treścią Polityki Cookies. Uznajemy, że przeglądając stronę i korzystając z udostępnionych usług, wyrażasz na to zgodę.